RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW – NABÓR WNIOSKÓW DLA WŁAŚCICIELI ZABYTKÓW – EDYCJA DRUGA - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

By umożliwić niepublicznym podmiotom pozyskanie dofinansowania ze środków krajowych Wójt Gminy Radzanowo ogłasza drugi nabór wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Złożone wnioski oceniać będzie specjalnie powołana miejska komisja. Według zasad ogłoszonych przez BGK podmiot uprawniony tj. np. Gmina Radzanowo może złożyć maksymalnie dziesięć wniosków o dofinansowanie w trzech kategoriach: do 150 000 złotych, do 500 000 złotych lub do 3 500 000 złotych. Procedura wspólnego ubiegania się o środki i realizacji samej inwestycji została szczegółowo opisana w Zarządzeniu Nr 20/2023  z dnia 10 lutego 2023 r. oraz Zarządzeniu Nr 65/2023 z dnia 27 lipca 2023 r.

 Wymagania formalne:

  • Złożenie wniosku na druku stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Radzanowo,
  • Złożenie wniosku w terminie,
  • Wniosek dotyczy zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków,
  • Wniosek dotyczy zabytku położonego / przechowywanego na terenie gminy Radzanowo,
  • Zakres prac wskazany w opisie zadania mieści się w zakresie nakładów wskazanych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  • Zgłaszane do dofinansowania prace i/lub roboty nie zostały wykonane przed złożeniem wniosku,
  • Wnioskodawca jest właścicielem zabytku lub czy posiada tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Wniosek należy złożyć:

  • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Radzanowie

(ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo, piętro I pokój 21)

  • przesłać drogą pocztową przesyłką poleconą (rejestrowaną) na adres: Urzędu Gminy w Radzanowie, ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo - decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Radzanowie
  • Termin składania wniosków do 4 sierpnia 2023 roku do godziny 15.00

ZARZĄDZENIE (plik PDF) otwiera się w nowej karcie

WNIOSEK (plik DOC)

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość