Odpady komunalne - Strefa mieszkańca - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Radzanowo

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.)

Nowelizacja w/w ustawy nałożyła na wszystkich mieszkańców obowiązek segregacji odpadów. Nowe przepisy nie dopuszczają braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w zamian za podwyższoną opłatę – brak możliwości składania deklaracji o niesegregowaniu odpadów.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta oraz właściciela nieruchomości. Wójt na podstawie w/w powiadomienia wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

Rejestr działalności regulowanej na terenie Gminy Radzanowo

Ważne akty prawa miejscowego dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi:

 1. Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzanowo (plik PDF) otwiera się w nowej karcie
 2. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (plik PDF) otwiera się w nowej karcie
 3. Uchwała w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty (plik PDF) otwiera się w nowej karcie
 4. Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy (plik PDF) otwiera się w nowej karcie
 5. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (plik PDF) otwiera się w nowej karcie
 6. Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (plik PDF) otwiera się w nowej karcie

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Wójta Gminy w Radzanowie w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana.

Deklarację należy złożyć podpisaną przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (jeden druk wspólny):

 • w siedzibie Urzędu Gminy w Radzanowie,
 • pocztą na adres: Urząd Gminy w Radzanowie, Płocka 32, 09-451 Radzanowo
 • przez epuap.

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie złożą deklaracji albo w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w złożonej deklaracji Wójt Gminy Radzanowo określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W sytuacji, gdy w danym miesiącu na terenie danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana,

W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty właściciele nieruchomości zostaną zawiadomieni przez Wójta Gminy Radzanowo o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wyliczonej wg danych podanych w deklaracji). Opłata wskazana w zawiadomieniu będzie do zapłaty.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są ponosić, na rzecz gminy na terenie której położone są ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata ta na terenie naszej Gminy naliczana jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz odpowiedniej stawki opłaty. Właściciel nieruchomości samodzielnie wylicza wysokość opłaty poprzez wypełnienie deklaracji biorąc pod uwagę faktyczną liczbę osób zamieszkującą daną nieruchomość i stawkę opłaty.

Jeżeli na nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym znajduje się kompostownik, właściciel tej nieruchomości może skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez złożenie nowej deklaracji i zaznaczenie x przy oświadczeniu o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu w nim bioodpadów. Zwolnienie to wynosi 3.00 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od mieszkańca. W przypadku zadeklarowania posiadania kompostownika odpady biodegradowalne nie będą odbierane z nieruchomości.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację, o posiadaniu kompostownika przydomowego:

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub

3) uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym

 • wójt stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono brak kompostownika przydomowego. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na terenie Gminy Radzanowo od 1 stycznia 2023 r. obowiązują następujące stawki opłaty za odbiór i za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • 30,00 zł/mieszkańca/miesiąc – jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 60,00 zł/mieszkańca/miesiąc – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Opłatę należy dokonywać bez wezwania, do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący, z góry. Dopuszcza się dokonywanie wpłat za więcej niż jeden miesiąc.

Opłatę można dokonywać w następujący sposób:

 • przelewem internetowym na indywidualny rachunek bankowy - w tytule należy wpisać imię i nazwisko, za jakie miesiące,
 • wpłata gotówką w banku lub na poczcie

Podmiot odbierający odpady komunalne od mieszkańców na terenie Gminy Radzanowo

Od dnia 1 marca 2020 r. w zamówieniu publicznym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Radzanowo wyłoniona została oferta firmy Remondis Drobin, ul. Tupadzka 7, 09-210 Drobin. Usługę odbioru i wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców świadczy podwykonawca Remondis Płock ul. Przemysłowa 32, 09-400 Płock.

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych odbywa się zgodnie z załączonym harmonogramem.

Harmonogram styczeń - lipiec 2024 otwiera się w nowej karcie

Harmonogram Brochocin, Brochocinek, Dźwierzno, Męczenino (plik PDF) otwiera się w nowej karcie

Harmonogram Chełstowo, Kosino, Łoniewo, Radzanowo-Dębniki, Kostrogaj (plik PDF) otwiera się w nowej karcie

Harmonogram Chomętowo, Wodzymin, Juryszewo, Stare Boryszewo (plik PDF) otwiera się w nowej karcie

Harmonogram Ciółkowo, Ciółkówko, Czerniewo, Śniegocin, Trębin, Ślepkowo Szlacheckie, Woźniki – Paklewy (plik PDF) otwiera się w nowej karcie

Harmonogram Nowe Boryszewo, Stróżewko (plik PDF) otwiera się w nowej karcie

Harmonogram Radzanowo (cała miejscowość) (plik PDF) otwiera się w nowej karcie

Harmonogram Rogozino (plik PDF) otwiera się w nowej karcie

Harmonogram Szczytno, Wólka, Radzanowo-Lasocin, Ślepkowo Królewskie, Woźniki, Białkowo (plik PDF) otwiera się w nowej karcie

W okresie od kwietnia do października odpady biodegradowalne i zmieszane są odbierane raz na dwa tygodnie.

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Pszok to miejsce do którego mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą na własny koszt i we własnym zakresie przywozić wytworzone w swoim gospodarstwie domowym selektywnie zebrane odpady komunalne takie jak:

 • papier i tektura,
 • szkło,
 • metal,
 • tworzywa sztuczne,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • bioodpadów,
 • odpady ulegające biodegradacji,
 • odpady niebezpieczne,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • opakowania po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
 • zużyte opony,
 • popiół

Regulamin PSZOK w Woźnikach (plik PDF) otwiera się w nowej karcie

Odpady biodegradowalne na Pszok mogą przywieźć, tylko Ci właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy nie zadeklarowali posiadania przydomowego kompostownika.

Na terenie Gminy Radzanowo funkcjonuje jeden stacjonarny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który mieści się przy Oczyszczalni Ścieków w Woźnikach. Pszok otwarty jest dla mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 8.00 do 15.00

środa od 8.00 do 19.00

Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2019

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (m.in. sklepy, lokale gastronomiczne, szkoły, biura, cmentarze itp.) na których powstają odpady komunalne zobowiązani są zawrzeć indywidualną umowę za korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Radzanowo.Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość