Podatki i opłaty - Strefa mieszkańca - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Podatki lokalne

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j. t. Dz. U. z 2020 poz. 333)

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik objął grunt: na własność, w samoistne lub zależne posiadanie, lub w wieczyste użytkowanie.

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć powyższe okoliczności.

Podatnicy składają organowi podatkowemu informację lub deklarację wójtowi, właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów:

- osoby fizyczne - informacje o gruntach w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności, które uzasadniają powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub od zaistnienia zdarzenia, które powoduje zmianę wysokości opodatkowania,

- osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - deklaracje na podatek rolny do 15 stycznia roku podatkowego. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w ciągu 14 dni od wystąpienia okoliczności, które uzasadniają powstanie obowiązku lub od zaistnienia zdarzenia, które powoduje zmianę wysokości opodatkowania.

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2023 (plik PDF) otwiera się w nowej karcie

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny z dnia 30 maja 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1105 (plik PDF) otwiera się w nowej karcie

Podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach, proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Można to zrobić:

 • przelewem na rachunek organu podatkowego:  64 9042 1013 0130 0231 2000 0010
 • w przypadku osób fizycznych, pobór podatku w drodze inkasa przez sołtysa.

Ważne! Jeżeli podatek nie przekracza 100 zł, jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170)

Podatnicy podatku od nieruchomości składają informacje lub deklaracje do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania (tj. gruntów, budynków itp.).

- osoby fizyczne składają informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zdarzenie powodujące zmianę wysokości opodatkowania,

- osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, składają deklarację na podatek od nieruchomości do 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracje na podatek od nieruchomości mogą być składane przez internet.

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2023 r. (plik PDF) otwiera się w nowej karcie

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości z dnia 30 maja 2019 r. Dz. U., z 2019 r. poz. 1104. (plik PDF) otwiera się w nowej karcie

Podatek płacą:

 1. osoby fizyczne: w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej: za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Można to zrobić:

 • przelewem na rachunek organu podatkowego: 64 9042 1013 0130 0231 2000 0010
 • w przypadku osób fizycznych, pobór podatku w drodze inkasa przez sołtysa.

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 888)

Lasy – czyli grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy – z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do lasu lub nastąpiło objęcie lasu w posiadanie. Obowiązek podatkowy w podatku leśnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności, uzasadniające ten obowiązek.

Podatnicy podatku leśnego składają do wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia lasu:

 1. informacje o lasach w terminie 14. dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania – dotyczy osób fizycznych,
 2. deklaracje na podatek leśny w terminie do 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14. dni od dnia wystąpienia okoliczności, które uzasadniają powstanie tego obowiązku lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania – dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2021 r. (plik PDF) otwiera się w nowej karcie

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny z dnia 3 czerwca 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1126. (plik PDF) otwiera się w nowej karcie

Podatek płacą:

 1. osoby fizyczne: w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej: za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15. dnia każdego miesiąca,

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Można to zrobić:

 • przelewem na rachunek organu podatkowego:  64 9042 1013 0130 0231 2000 0010
 • w przypadku osób fizycznych, pobór podatku w drodze inkasa przez sołtysa.

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170)

Jeśli posiadasz środki transportowe, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony musisz płacić podatek od środków transportowych.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Podatnikami podatku od środków transportowych są:

 • osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na które środek transportowy został zarejestrowany,
 • posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:

 • środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • środek transportowy został nabyty (w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego),
 • środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym:

 • środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu,
 • upłynął czas, na który pojazd powierzono.

Podatnicy są zobowiązani do składania właściwemu organowi podatkowemu, do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, deklaracji na podatek od środków transportowych, zgodnie z wzorem ustalonym rozporządzeniem Ministra Finansów, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne - organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu.

W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Deklaracje na podatek od środków transportowych mogą być składane przez internet.

Podatek – co do zasady – wpłaca się w 2 ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, na rachunek gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 1 lutego, a przed 1 września danego roku, to podatek za ten rok należy zapłacić w dwóch równych ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

 • 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
 • do 15 września danego roku – II rata.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od 1 września danego roku, podatek za ten rok zapłać jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Wykaz potrzebnych dokumentów

W ciągu 14 dni od zarejestrowania lub wyrejestrowania środka transportu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklaracje na podatek od środków transportowych wraz z załącznikiem na drukach DT-1 i DT-1/A oraz załączyć następujące dokumenty:

 • dowód rejestracyjny – ksero lub do okazania
 • w przypadku kupna lub sprzedaży kserokopia faktury lub umowy (podłączona do deklaracji)
 • decyzja o stałym wycofaniu pojazdu z ruchu, decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu, decyzja o ponownym dopuszczeniu pojazdu do ruchu;

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 (plik PDF) otwiera się w nowej karcie

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego do ostatniego dnia lutego należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia roku poprzedniego do 31 stycznia danego roku
 • w terminie od 1 sierpnia do ostatniego dnia sierpnia należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca danego roku

Limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz
40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła (dokument pobierany w ARiMR za rok poprzedni)

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

 • kilka (najczęściej trzy) ostatnich dni kwietnia w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
 • kilka (najczęściej trzy) ostatnich dni października w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Pliki do pobrania

 

Ulgi uznaniowe w spłacie zobowiązań podatkowych stosowane na podstawie Ordynacji podatkowej.

Podatnikom przysługuje prawo do ubiegania się o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa w formie:

 • odroczenia terminu płatności podatku,
 • rozłożenia na raty zapłaty podatku,
 • odroczenia zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
 • rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
 • umorzenia w części lub w całości zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub tylko odsetek za zwłokę

Udzielenie ulgi następuje w formie indywidualnej decyzji Wójta Gminy i zależy od wystąpienia przesłanek istnienia ważnego interesu podatnika lub ważnego interesu publicznego.

Interes podatnika lub publiczny nie ma definicji ustawowej. W doktrynie przyjmuje się, iż przez ważny interes podatnika należy rozumieć nadzwyczajne względy, które mogłyby zachwiać podstawami egzystencji podatnika i że udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego uzasadnione będzie jedynie w takich wypadkach, które spowodowane zostały działaniem czynników, na które podatnik nie może mieć wpływu i które są niezależne od sposobu jego postępowania. Natomiast pojęcie interesu publicznego powinno być oceniane z uwzględnieniem wartości wspólnych dla całego społeczeństwa, takich jak sprawiedliwość, bezpieczeństwo, zaufanie do organów państwa, a także wyeliminowanie sytuacji, gdy rezultatem zapłaty należności będzie obciążenie Skarbu Państwa kosztami pomocy. Przy jego ocenie należy też uwzględnić zasadność obciążenia państwa, a w rezultacie całego społeczeństwa kosztami udzielonej w ten sposób pomocy, na tle sytuacji finansowej państwa. Niemożność jednoznacznego zdefiniowania tego pojęcia powoduje, że w każdym indywidualnym przypadku jego znaczenie może uwzględniać różne aspekty wskazanych wyżej wartości.

Wydanie decyzji w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych jest poprzedzone wnioskiem strony, który inicjuje wszczęcie postępowania.

Złożyć wniosek

 • Do wniosku dołącz wszelkie dokumenty, które uzasadniają twoją prośbę - wykaż ważny interes swój lub interes publiczny. To może być m. in.:
  • oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej,
 • Twój wniosek powinien być podpisany.

Pamiętaj, że organ podatkowy jest związany treścią twojego wniosku. Oznacza to, że organ nie zastosuje innej ulgi, niż ta, o którą prosisz we wniosku. Jeśli więc prosisz o umorzenie zaległości podatkowej, organ podatkowy nie może zastosować innej ulgi (odroczenie terminu płatności, rozłożenie należności podatkowej na raty).

 • podaj swój numer PESEL,
 • zaznacz, o co wnioskujesz: odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie na raty zapłaty podatku, odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, umorzenie w części lub w całości zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub tylko odsetek za zwłokę
 • podaj pełną nazwę firmy, NIP – osoby prawne,
 • jeśli prowadzisz działalność na podstawie wpisu do CEIDG podaj imię i nazwisko oraz PESEL,
 • podaj adres siedziby firmy albo adres zamieszkania - jeśli prowadzisz działalność jako osoba fizyczna,
 • określ zakres żądania – jakie zaległości (z terminem zapłaty), w jakiej wysokości i za jaki okres chcesz: odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie na raty zapłaty podatku, odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, umorzenie w części lub w całości zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub tylko odsetek za zwłokę, podaj kwotę spłaty,
 • opisz swoją sytuację oraz podaj ważne przyczyny, które uzasadniają twoją prośbę,
 • wskaż, o jaką ulgę wnioskujesz: pomoc publiczną, pomoc de minimis,

Przykładowe załączniki do wniosku:

1. Wysokość dochodów własnych, dochodów współmałżonka oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, a jeśli nieruchomość stanowi współwłasność również wysokość dochodów pozostałych współwłaścicieli, ich małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym ze współwłaścicielami, można udokumentować:

 • zaświadczeniem o wynagrodzeniu z zakładu pracy,
 • zaświadczeniem o wysokości dochodów wydanym przez urząd skarbowy,
 • odcinkami renty, emerytury,
 • zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy,
 • zaświadczeniem o formie przyznanej pomocy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – jeśli taka była,
 • zeznaniem podatkowym złożonym w urzędzie skarbowym,
 • innymi dokumentami potwierdzającymi sytuację materialną.

2. Do wniosków uzasadnianych stanem zdrowia podatnika należy załączyć:

 • orzeczenie komisji lekarskiej stwierdzające inwalidztwo -jeśli występuje,
 • zaświadczenie lekarza specjalisty o konieczności długotrwałego leczenia lub kartę informacyjna z pobytu w szpitalu,
 • faktury za zakupione leki.

3. Ponadto zależnie od uzasadnienia wniosku o udzielenie ulgi można załączyć:

 • kserokopie umów zaciągniętych kredytów i harmonogramów ich spłaty,
 • kserokopie wydatków ponoszonych na naukę, oraz inne dokumenty potwierdzające zasadność złożonego wniosku o udzielenie ulgi w spłacie podatków.

4. Przedsiębiorcy (osoby fizyczne oraz prawne) powinni przedłożyć dokumenty wymienione powyżej (zależnie od uzasadnienia wniosku) oraz dodatkowo dokumenty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą:

 • ewidencję środków trwałych,
 • ewidencję wyposażenia,
 • wydruk księgi przychodów i rozchodów, bilansu, sprawozdania finansowego,
 • inne dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej (wykaz wierzytelności, umowy kredytowe, leasingowe itp.).

5. Ponadto przedsiębiorcy w przypadku ubiegania się o pomoc:

- de minimis zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanych w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 • informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. Powyższe informacje przekazuje się na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

- inną niż pomoc de minimis lub de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie konieczne jest wskazanie:

 • przeznaczenia pomocy, o którą Strona się ubiega zgodnie z katalogiem wynikającym z art. 67b § 1 pkt 3 ustawy – Ordynacja podatkowa;
 • informacji dotyczących wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy zgodnie § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis.

6. W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (rolnik) zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis, otrzymanych w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 • informacji wynikającej z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810);

Jeśli twój wniosek jest niepełny lub zawiera błędy formalne, Wójt wezwie |Ciebie do uzupełnienia informacji. Masz na to 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeśli tego nie zrobisz w wyznaczonym terminie, Wójt nie rozpatrzy Twojej sprawy - otrzymasz postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia Twojego wniosku. Na postanowienie możesz złożyć zażalenie. Masz na to 7 dni od dnia jego otrzymania.

Jeśli twój wniosek spełnia wymogi, Wójt może uznać twoją prośbę. Wójt wydaje decyzję na podstawie twojego wniosku lub z urzędu.

Wójt może też odmówić ci odroczenia terminu płatności podatku, rozłożenia na raty zapłaty podatku, odroczenia zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, umorzenia w części lub w całości zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub tylko odsetek za zwłokę. Pamiętaj, że rozstrzygnięcia w sprawach związanych z ulgami w spłacie należności podatkowych są uznaniowe. To oznacza, że nawet jeśli są powody przemawiające za przyznaniem ci ulgi, Wójt nie musi Ci jej udzielić.

Po otrzymaniu decyzji odmownej możesz ponownie złożyć wniosek wskazując na nowe okoliczności, które uzasadniają Twoją prośbę. W takiej sytuacji, organ zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie w tym zakresie. Nie ma podstaw do odmowy wszczęcia postępowania z tego powodu, że sprawa została poprzednio zakończona decyzją odmowną.

Wójt może też wydać postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, gdy np:

 • złożysz wniosek, choć nie masz do tego uprawnień (nie jesteś stroną sprawy)
 • twój wniosek dotyczy spraw, których Wójt nie może rozpatrzyć (brak podstawy prawnej)

Wójt może wydać decyzję o umorzeniu postępowania, gdy np.:

 • nie ma jeszcze albo już nie ma zobowiązania podatkowego określonego w
  Twoim wniosku,
 • zobowiązanie podatkowe się przedawniło,
 • postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f) i g) ustawy o finansach publicznych tutejszy organ podatkowy podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

Ww. wykazy sporządzane są za dany rok w terminie: do 31 maja następnego roku

Sprawy z wniosków o udzielanie ulg, załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Zgodnie z art. 220 Ordynacji podatkowej od decyzji organu podatkowego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Zgodnie z art. 236 Ordynacji podatkowej na postanowienie organu podatkowego służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

 

Ulga z tytułu nabycia gruntu w podatku rolnym

art.12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz.1256)

Ulga z tytułu nabycia gruntu w podatku rolnym ma zastosowanie do gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:

 1. będących przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
 2. będących przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
 3. wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie.

Okres zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania, ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy. Jeżeli podatnik nabywa lub obejmuje grunty o powierzchni mniejszej niż 100 ha, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, dotyczy gruntów kolejno nabywanych lub obejmowanych w trwałe zagospodarowanie do powierzchni łącznie nieprzekraczającej 100 ha.

W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych, nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów. Po upływie okresu zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, 5 i 6, stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%. Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w drodze umowy sprzedaży nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty objęte uprzednio przez nabywcę w trwałe zagospodarowanie. Za trwałe zagospodarowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3, 4 i 7, uważa się objęcie gruntów w dzierżawę lub użytkowanie na okres nie krótszy niż 10 lat.

Zwolnienie i ulga, o których mowa w:

1) ust. 1 pkt 4-6 i ust. 6, stanowią pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9).

Podanie o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów (z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub z tytułu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego) wraz z oświadczeniem nabywcy, że nie jest krewnym w linii prostej (rodzice, dziadkowie, teściowie) w przypadku nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych.

Do podania należy dołączyć:

 • kopia aktu notarialnego,
 • umowa kredytowa (jeśli grunty zostały zakupione na kredyt).

Zwolnienie stosuje się na wniosek podatnika, od następnego miesiąca po miesiącu, w którym został złożony wniosek.

 

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz.1256)

Przysługuje podatnikom podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na:

 1. budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
 2. zakup i zainstalowanie:
  1. deszczowni,
  2. urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
  3. urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).

Przy czym, skorzystanie z ulgi jest możliwe w przypadku gdy wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych, tzn. zostały sfinansowane z własnych środków lub innych (w tym m.in. kredytów, pożyczek).

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Przy czym, ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.

Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Podatnicy obowiązani do składania deklaracji na podatek rolny odliczają, określoną w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej, kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego.

Niewykorzystana przez podatnika kwota ulgi przechodzi na jego następców, jeżeli gospodarstwo rolne zostało nabyte stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub w drodze dziedziczenia.

Wskazać należy, że podatnik utraci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej, jeżeli dokona sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczy je na inne cele niż określone w art. 13 ust. 1 ustawy o podatku rolnym.

 

Ulga inwestycyjna stanowi pomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne w gospodarstwach rolnych powiązane z produkcją podstawową produktów rolnych zgodnie z warunkami ustanowionymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającym niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1) lub pomoc w ramach programu pomocowego notyfikowanego Komisji Europejskiej.

 

System SMS przypomni o terminie płatności podatków i opłaty za odpady. Usługi te są całkowicie bezpłatne.

Wystarczy wypełnić formularz zgody na taką formę komunikacji z Urzędem Gminy, dostarczyć go osobiście, pocztą. Należy przy tym pamiętać, że jest to jedynie DODATKOWA forma informacji i nie oznacza, że jeśli nie dostaniemy powiadomienia, to nie mamy nic do zapłacenia.

Formularz zgody na przesyłanie wiadomości sms-em można wypełnić w Urzędu Gminy w Radzanowie. Formularz można również pobrać tutaj:

 • formularz - zgoda na sms

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość