Dział Pomocy Środowiskowej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oferując pomoc w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.
 
POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELA SIĘ OSOBOM I RODZINOM W SZCZEGÓLNOŚCI Z POWODU:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYSŁUGUJE:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 776 zł,
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł,
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/w okoliczności.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i nie spokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, przez osobę samotnie gospodarującą natomiast rozumie się osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń.

Sprawy z zakresu Pomocy Społecznej

Zasiłek stały

Jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, spełniającym kryterium, dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.
Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719 zł miesięcznie,
 • w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.
Całkowita niezdolność do pracy oznacza:

 • całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji),
 • zaliczenie do I lub II grupy inwalidów,
 • legitymowanie się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności).

Osoba niezdolna do pracy z tytułu wieku to osoba w wieku poprodukcyjnym.

Zasiłek okresowy

Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomoc społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
Zasiłek okresowy ustala się:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
 • w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota tak ustalonego zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między:

 • kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
 • kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Okres na jaki przyznane zostanie to świadczenie, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Wypłata zasiłku jest zadaniem własnym gminy, dotowanym z budżetu państwa.

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
Osobom bezdomnym i innym osobom nieposiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
 
Specjalny zasiłek celowy
Jest świadczeniem przysługującym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

 • praca socjalna
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • składki na ubezpieczenie społeczne
 • pomoc rzeczowa
 • sprawienie pogrzebu
 • schronienie
 • posiłek
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzanowie informuje, iż wnioski na stypendia szkolne składa się do 15 września danego roku szkolnego w godzinach pracy ośrodka, a w przypadku: uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno–wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego, w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługują zamieszkałym na terenie Gminy Radzanowo :

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 600,00 zł netto, dochód z 1 hektara przeliczeniowego – 345,00 zł.

Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust.3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Stypendium nie przysługuje:

 • dzieciom uczęszczającym do przedszkola,
 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Radzanowo,
 • studentom szkół wyższych i licencjackich,
 • słuchaczom kwalifikacyjnych kursów zawodowych, młodocianym zatrudnionym u pracodawców.

Stypendium szkolne może być udzielone uprawnionym w formie :

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą - ta forma polega na przekazywaniu wnioskodawcy środków pieniężnych a warunkiem wypłaty świadczenia jest poniesienie przez rodzica, pełnoletniego ucznia kosztów na cele edukacyjne dziecka, a w szczególności :
  1. zakup podręczników, lektur szkolnych obowiązujących w roku szkolnym, encyklopedii, słowników oraz innych poradników związanych z edukacją ucznia,
  2. zakup artykułów szkolnych ( np. długopisy, zeszyty, kredki itp.),
  3. zwrot kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą ( np. muzyczne, sportowe, taneczne, językowe),
  4. zakup stroju sportowego i obuwia sportowego bezpośrednio związanego z procesem edukacyjnym ucznia, zakup tornistra, plecaka, zakup jednolitego stroju szkolnego,
  5. inne wydatki nie wymienione powyżej, niezbędne w procesie edukacyjnym ucznia - uzgodnione i zaakceptowane przez organ przyznający stypendium.
 2.  pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
 3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów, o których mowa w art. 90 d ust. 3 ustawy o systemie oświaty,
 4. świadczenia pieniężnego, jeżeli nie jest możliwe udzielenie stypendium w formach określonych powyżej lub nie jest celowe.

Wysokość stypendium szkolnego zależna jest od zakwalifikowania ucznia do jednej z następujących grup dochodowych :

 1. dochód miesięczny na członka rodziny ucznia do 30 % kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie - stypendium przyznaje się w wysokości od 101 % do 150 % kwoty zasiłku rodzinnego;
 2. dochód miesięczny na członka rodziny ucznia od 30 % do 100 % kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie - stypendium przyznaje się w wysokości od 80 % do 100 % kwoty zasiłku rodzinnego.

Miesięczna wysokość stypendium zaokrąglana jest do pełnych złotych w górę.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć wielkości określonych w art. 90d ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny przyznawany jest na : wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, wniosek dyrektora.

Zasiłek szkolny może być przyznawany również z urzędu.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • uchwała Nr XLII/278/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie do prowadzenia postępowania, w tym wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radzanowo,
 • uchwała NR XLIV/287/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Radzanowo.

Prawo do powyższego świadczenia ustala się na podstawie złożonego wniosku. Osoby zainteresowane i  spełniające kryteria do przyznania powyższego świadczenia mogą składać wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzanowie, ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo, I piętro, pokój nr 18.

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek, środa i czwartek od 7:30 do 15:30,
Wtorek od 7:30 do 16:30,
Piątek od 8:00 do 15:00.

Kontakt:
tel. 24 369 50 26

Usługa asystenta rodziny kierowana jest do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym:

 1. Rodzin, których dzieci przebywają obecnie w pieczy zastępczej, natomiast istnieje szansa ich powrotu do rodziny biologicznej;
 2. Rodzin zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej;
 3. Rodzin, u których występują okresowe trudności w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz niezaradność życiowa.
Procedura postępowania
 1. Pracownik socjalny, przeprowadzający wywiad środowiskowy, po zdiagnozowaniu problemów opiekuńczo - wychowawczych w rodzinie, wnioskuje o objęcie rodziny usługą wsparcia asystenta rodziny, wcześniej zapoznając rodzinę z ofertą pomocy, świadczoną w ramach usługi i uzyskaniu pisemnej zgody rodziny na udział w usłudze.
 2. Wywiad opiniuje i zatwierdza kierownik ośrodka pomocy społecznej.
 3. W przypadku wniosku o objęcie rodziny usługą asystenta rodziny, zgłoszonego przez instytucję zewnętrzną, zgłoszenie przekazywane jest do odpowiedniego pracownika socjalnego, który na podstawie wywiadu środowiskowego, ustala czy zasadne jest objęcie usługą asystenta rodziny. Ponadto pracownik socjalny rozeznaje także czy rodzina jest zainteresowana współpracą z asystentem.
 4. W przypadku kiedy asysta rodziny przyznana jest wyrokiem sądu asystent podejmuje działania zmierzające do poprawy sytuacji rodziny. Niepodjęcie przez rodzinę współpracy z asystentem, skutkuje poinformowaniem o tym fakcie sądu.
Nawiązanie współpracy z rodziną przez asystenta
 • Asystent rodziny, po otrzymaniu wywiadu środowiskowego z rodziną, zakwalifikowaną do usługi, niezwłocznie zapoznaje się z wywiadem środowiskowym i pozostałą dokumentacją rodziny, będącą w dyspozycji ośrodka oraz ustala z pracownikiem socjalnym termin wspólnej wizyty u rodziny.
 • W trakcie wizyty w środowisku, rodzina wraz z asystentem omawia zasady współpracy i podpisuje zgodę na aktywna współpracę.
Realizacja usługi asystenta
 1. Od momentu rozpoczęcia współpracy asystent rodziny zapoznaje się z rodziną, stara się uzyskać jak najwięcej informacji dotyczących jej sytuacji, problemów i ograniczeń a także zasobów i możliwości. Pozyskuje również informacje odnośnie oczekiwań poszczególnych członków rodziny. Precyzuje zakres usług oferowanych przez asystenta rodziny i ustala wspólnie z rodziną cele/zadania do osiągnięcia oraz sposoby ich realizacji.
 2. Częstotliwość spotkań i czas trwania wizyt uzależnione są od indywidualnych potrzeb rodziny.
 3. Spotkania odbywają się w miejscu zamieszkania lub miejscu wskazanym przez rodzinę. Każde spotkanie odnotowane jest w karcie pracy z rodziną.
 4. Po uzyskaniu wystarczającej ilości informacji o sytuacji rodziny, asystent opracowuje długofalowy plan pracy z rodziną.
 5. Asystent dokonuje okresowej oceny sytuacji rodziny, którą przedstawia Kierownikowi ośrodka, nie rzadziej niż co pół roku.
 6. W przypadku uzyskania przez asystenta rodziny ważnych informacji, dotyczących zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia członków rodziny, niezwłocznie podejmuje działania interwencyjne, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 7. Współpraca pomiędzy pracownikiem socjalnym, prowadzącym rodzinę, a asystentem rodziny trwa przez cały okres realizacji usługi i zakłada stałą wymianę niezbędnych informacji.
Praca z rodziną jest prowadzona między innymi w formie
 1. konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;
 2. terapii i mediacji;
 3. usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych;
 4. pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego.

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wspierania kobiety w ciąży i rodzin ,,Za życiem”. Kobiety i rodziny, które oczekują narodzin niepełnosprawnego dziecka oraz te, które urodzą takie dziecko i będą je wychowywać, mogą liczyć na wsparcie w ramach realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”.

Rodzina może skorzystać ze wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej (w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych), a także poradnictwa w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Informacje na temat katalogu świadczeń uzyskasz tutaj www.mz.gov.pl Otwiera się w nowym oknie w zakładce Informator „Za życiem”

KOMU PRZYSŁUGUJE KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Członkami rodziny wielodzietnej są:

 1. rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
 2. małżonek rodzica;
 3. dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo wrodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy zdnia 9 czerwca 2011r. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 i 924).

Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:

 1. w wieku do ukończenia 18 roku życia,
 2. w wieku do ukończenia 25 roku życia – w  przypadku gdy dziecko uczy się w:
  • szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  • w szkole wyższej – do końca roku akademickiego – w którym jest planowane ukończenie nauki
 3. bez ograniczeń wiekowych – w  przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka wpieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka wpieczy zastępczej wstosunku do co najmniej trojga dzieci.

WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY SKAŁADA SIĘ W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZANOWIE

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:

 1. w przypadku rodzica – oświadczenia, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka –oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 5. w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa w ust. 4, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
 6. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 7. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 8. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 9. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
 10. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.
 11. W przypadku osób, o których mowa w art. 5 pkt 2 (cudzoziemcy), składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami,o których mowa w ust. 4 i 4a, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 12. Oświadczenia zawarte we wniosku oraz oświadczenia, o których mowa w ust.4 pkt 1, 4 i 7, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.

Kartę Dużej Rodziny przyznaje Wójt (lub osoba przez niego upoważniona) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Przyznanie Karty nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Odmowa wydania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Od dnia 1 marca 2020 roku wnioskodawca składający wniosek o wydanie duplikatu lub domówienie drugiej formy Karty Dużej Rodziny zobowiązany jest do wniesienia opłaty:

 1. wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 13,00 zł;
 2. domówienie drugiej formy Karty – 10,00 zł.

Więcej informacji o Karcie Dużej Rodziny można uzyskać na stronie internetowej rodzina.gov.pl lub bezpośrednio w GOPS w Radzanowie pod nr telefonu 24 369 50 23

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DO KDR

Mając na uwadze realizację wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach od dnia 25 maja 2018 r.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Radzanowo, ul. Płocka , 09-451 Radzanowo.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy jest pod numerem tel. (24) 365 50 10,  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 3. Administrator – Wójt Gminy Radzanowo - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następującym/ych celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych;
  2. realizacji zawartych umów;
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Wójtem Gminy Radzanowo przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Radzanowo
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania danych tj. do czasu niezbędnego do zrealizowania Pani/Pana uprawnień np. uzyskania określonej formy pomocy. Wymieniony czas określają przepisy prawa regulujące przyznawanie poszczególnych świadczeń bądź przepisy  Instrukcji Kancelaryjnej.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  5. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO;
  7. w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86 .
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości ustalenia uprawnień do świadczeń.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

W ramach podpisanej umowy z Bankiem Żywności w Płocku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzanowie realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).

Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

 • 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł).
 • 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej (OPS) lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

Na terenie Gminy Radzanowo żywność jest wydawana przez dwie organizacje: GOPS w Radzanowie oraz Koło Nr 10 Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Radzanowie. Od początku Podprogramu 2019 tj. od grudna 2019 roku do czerwca 2020 roku GOPS w Radzanowie wystawił 311 skierowań dla 606 osób, oraz wydał 22 240,86 kg żywności.

Mieszkańcy gminy Radzanowo zainteresowani wsparciem w ramach powyższego programu, mogą uzyskać bliższe informacje pod numerem telefonu: 24 369 50 23.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W POPŻ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazuję następujące informacje:

Tożsamość administratora i dane kontaktowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Radzanowie.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną – adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym powierzonego administratorowi, tj. do udzielenia pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa tj. innym podmiotom uczestniczącym w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów, tj. przez okres realizacji Programu – do czasu zatwierdzenia sprawozdania końcowego przez Komisję Europejską oraz 5 lat po zatwierdzeniu sprawozdania. Sprawozdania końcowe jest składane do KE z dniem 30 września 2024 r.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, do ograniczania przetwarzania tych danych oraz prawo do żądania ich usunięcia po upływie okresu, o którym mowa powyżej.

W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do profilowania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel: 22 860 70 86.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym powierzonego administratorowi

 

PODPROGRAM 2019 – efekty

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzanowie z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy Bankiem Żywności w Płocku realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – wrzesień 2020.

2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe);

 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),

 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),

 • mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju),

 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),

 • tłuszcze (olej rzepakowy),

 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 489 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa mazowieckiego.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 • 30,0911 ton żywności;

 • 4096 paczek żywnościowych;

5. W ramach Podprogramu 2019 dla 708 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 5 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:

 • żywieniowo dietetycznych - 5 spotkań dla 58 uczestników


ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ SĄ UDZIELANE NA WNIOSEK:

 • osoby zainteresowanej,
 • jej przedstawiciela ustawowego,
 • innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Pomoc społeczna może być udzielona z urzędu.
 
Sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenia z pomocy społecznej ustalana jest na podstawie wywiadu środowiskowego i przedłożonych dokumentów:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • skrócony akt urodzenia dziecka lub książeczka zdrowia dziecka (do wglądu),
 • dokument określający status cudzoziemca w RP,
 • decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej,
 • orzeczenie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 01.09.1997r., orzeczenie lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie komisji lekarskiej,
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierające informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
 • zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy – zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych, zawierając informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
 • dowód otrzymania renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej,
 • zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
 • decyzja o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, stypendium, dodatku aktywizacyjnego,
 • zaświadczenia lub decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne,
 • oświadczenie o stanie majątkowym,
 • w przypadku gdy okoliczności sprawy, mające wpływ na prawo do świadczeń, wymagają potwierdzenia innym oświadczeniem lub dokumentem niż wymienione wyżej można domagać się takiego oświadczenia lub dokumentu.

Załączniki do pobrania:

 1. Wniosek o udzielenie pomocy (plik PDF) Otwiera się w nowym oknie
 2. Oświadczenie majątkowe (plik PDF) Otwiera się w nowym oknie
 3. Oświadczenie o dochodach (plik PDF) Otwiera się w nowym oknie
 4. Zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia (plik PDF) Otwiera się w nowym oknie
 5. Zaświadczenie lekarskie (plik PDF) Otwiera się w nowym oknie

SPRAWY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PROWADZĄ

 • Specjalista pracy socjalnej Katarzyna Borucka
  Miejscowości: Radzanowo, Radzanowo – Dębniki, Radzanowo – Lasocin, Szczytno, Chełstowo, Ciółkowo, Ciółkówko, Meczenino, Ślepkowo Królewskie, Ślepkowo Szlacheckie.
 • Specjalista pracy socjalnej Marzena Gałecka
  Miejscowości: Białkowo, Chomętowo, Brochocin, Brochoinek, Kostrogaj, Nowe Boryszewo, Stare Boryszewo, Rogozino.
 • Pracownik socjalny 
  Miejscowości: Czerniewo, Dżwierzno, Juryszewo, Kosino, Łoniewo, Stróżewko, Śniegocin, Trębin, Wodzymin, Woźniki, Woźniki – Paklewy, Wólka

Tel. do pracowników działu: (24) 369 50 24

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość