Informacje z LIII sesji rady gminy - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Dziś odbyła się LIII Sesja Rady Gminy Radzanowo. Po zdjęciu z porządku obrad uchwały budżetowej, radni przyjęli sprawozdania z prac Komisji Oświaty, Budżetu, Bezpieczeństwa i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rolnictwa i Gospodarki za 2022 rok. Następnie głosowali nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Nowym Boryszewie oraz przy ul. Wspólnej w Rogozinie. Ponad to powołano zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników oraz przyjęto zasady powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Najważniejszym punktem dzisiejszej sesji było głosowanie nad uchwałą absolutoryjną z wykonania budżetu za rok 2022. Poprzedzała je debata nad raportem o stanie gminy za 2022 rok, którą rozpoczął wójt Piotr Jakubowski, przedstawiając prezentację z najważniejszymi zagadnieniami tego dokumentu: finanse, pozyskane środki zewnętrzne, zrealizowane inwestycje, realizowane programy, polityki i strategie, pomoc społeczną, edukację, kulturę oraz sport i kulturę fizyczną.

Po odczytaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek o udzielenie absolutorium z wykonania budżetu za rok 2022 r. Następnie w jednomyślnym głosowaniu radnych Wójt Gminy Radzanowo Piotr Jakubowski otrzymał wotum zaufania. Dziękując radnym za współpracę i pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych za zaangażowanie w prowadzenie spraw Mieszkańców i rozwój naszego samorządu, Wójt przekazał na ręce skarbnik Moniki Krysiak bukiet kwiatów jako wyraz uznania za sumienność w utrzymywaniu dyscypliny finansów publicznych Gminy Radzanowo. W tym miejscu nie zabrakło ciepłych słów pod adresem poprzedniej pani skarbnik Marioli Lorenc, która z styczniu br. odeszła na emeryturę.

Zgodnie z wymaganiami prawnymi przebieg obrad prezentowany jest pod adresem:

https://radzanowo.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość