INFORMACJA DOTYCZĄCA DEBATY NAD RAPORTEM O STANIE GMINY RADZANOWO ZA 2022 ROK - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

W dniu 7 czerwca 2023 r. o godz. 12.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie ul. Szkolna 3 odbędzie się Sesja Rady Gminy Radzanowo, na której zgodnie z art.28aa ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) będzie rozpatrywany raport o stanie Gminy Radzanowo za rok 2022. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Radzanowo w roku 2022, w szczególności zawiera informacje dotyczące stanu realizacji polityk, programów, strategii realizowanych przez Gminę Radzanowo, a także sposób wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy Radzanowo. Raport zawiera również analizę działalności Wójta Gminy Radzanowo w obszarach:

 • infrastruktury technicznej,
 • oświaty i wychowania,
 • pomocy społecznej,
 • ochrony środowiska,
 • ochrony przeciwpożarowej,
 • kultury i sportu,
 • funkcjonowania Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Radzanowie,
 • transportu zbiorowego.

Raport jest dostępny na stronie www.radzanowo.pl oraz w bip Urzędu Gminy w Radzanowie w zakładce „Informacje Wójta ”.    

Nad przedstawionym raportem zostanie przeprowadzona debata, w której głos zabierać będą radni oraz mieszkańcy Gminy Radzanowo. Aby móc zabrać głos w debacie należy złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy Radzanowo pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Radzanowie ul. Płocka 32 najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, tj. 06.06.2023r. w godzinach pracy urzędu.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady Gminy zgłoszenia .Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 chyba, że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Radzanowo za 2022 rok zostanie przeprowadzone głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Radzanowo wotum zaufania.

Poniżej podaję proponowany formularz zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie gminy Radzanowo za 2022 rok.

 

                                                                            Przewodnicząca Rady Gminy Radzanowo

                                                                                      (-) Jolanta Anna Sochacka

FORMULARZ (plik DOC)

RAPORT O STANIE GMINY RADZANOWO ZA 2022 ROK (plik PDF) otwiera się w nowej karcie

 

Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: Wójt Gminy Radzanowo ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo tel.: 24 369 50 10

 • Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw związanych z obsługą Rady Gminy – nagrywanie i transmisja obrad Rady Gminy.
 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora Danych (RODO art. 6 ust. 1 lit. C), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym art. 20 ust 1b i art. 28 aa ust. 6,7.
 • Nagrywanie i transmisja obrad rady gminy jest niezbędne, obowiązkowe do realizacji zadań o których mowa powyżej (wymagane na podstawie wyżej wymienionych przepisów prawa).
 • Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie tj. wizerunek i ewentualnie inne dane podane podczas nagrywania i transmisji obrad rady gminy.
 • Obrady sesji Rady Gminy Radzanowo są nagrywane i transmitowane (obraz i dźwięk). Nagrania po zakończeniu sesji są udostępniane publicznie na stronie BIP i na www Gminy Radzanowo.
 • Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość:

     dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 • Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dostęp do danych zapewniony jest także poprzez zamieszenie nagrań na stronie BIP i WWW
 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 • Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • Nagrania i transmisja obrad Rady Gminy Radzanowo są udostępnione w sieci publicznej co może powodować ich przekazanie do państwa trzeciego.
 • O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych, obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Administratora prowadzoną przetwarzanie oraz przez inspektora ochrony danych.

 

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość