Wybory ławników na kadencję 2024-2027 - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027

Informuję, że Prezes Sądu Okręgowego w Płocku pismem Nr. Rej. OA-511-3/23 z dnia 17.05.2023r. wystąpił do Rady Gminy Radzanowo o dokonanie wyboru ławników sądowych na kadencję 2024-2027 do orzekania:

  • w Sądzie Okręgowym w Płocku - 4 osoby,
  • w Sądzie Rejonowym w Płocku, Wydział Pracy – 1 osoba.

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechny ( t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) , ławników do Sądu wybiera Rada Gminy w głosowaniu tajnym najpóźniej w październiku br. Przed przystąpieniem do wyboru ławników Rada Gminy powołuje Zespół, który przedstawia na sesji Rady Gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w ustawie.

Zgodnie z art. 162 w/w ustawy :

§ 1.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

§ 2.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1)informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

§ 3.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

§ 4.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

§ 5.

Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1–4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w § 3 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

§ 6.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w § 4.

§ 7.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

§ 7a.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

§ 8.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

§ 9.

Rady gmin zasięgają od komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

§ 10.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, o którym mowa w § 1, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w § 2–5, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

§ 11.

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia, sposób postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników, wzór karty zgłoszenia oraz sposób jego udostępniania, mając na uwadze potrzebę udokumentowania przez podmioty zgłaszające spełnianie przez kandydatów na ławników wymogów określonych w ustawie, a także zapewnienia wyboru kandydatów o najwyższych walorach etycznych i intelektualnych, umożliwienia rzetelnej weryfikacji zgłoszeń i przejrzystości działań związanych ze zgłaszaniem kandydatów na ławników, a przez określenie wzoru karty zgłoszenia i sposobu jego udostępniania – potrzebę ujednolicenia procedury zgłaszania, ułatwienia dostępu do wzoru i rozpatrywania zgłoszeń”.


 

Wymogi wobec kandydata na ławnika

Art. 158 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechny ( t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.)

§ 1.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

§ 2.(uchylony)

§ 3.Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Negatywne przesłanki wyboru na ławnika

Art. 159 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechny ( t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.)

§ 1.Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

§ 2.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie”.


Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 roku.

Zgodnie z art.162 § 10 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych „ zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, o którym mowa w § 1, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w § 2–5, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały”.

 

Zgłaszania kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. (Dz. U. poz. 2155) dołączając następujące dokumenty :

 

  • Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
  • Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  • Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
  • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
  • Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
  • Listę osób posiadających czynne prawo wyborcze zgłaszających kandydata na ławnika.

Powyższe dokumenty winny spełniać wymogi określone w art. 162 § 3, 4 i 5 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych ( t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.)

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Radzanowie, ul. Płocka 32  w godzinach od 8:00 do 15:00 .

Wzory dokumentów dotyczące zgłoszeń można pobrać w pokoju nr 21. Dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy w Radzanowie - www.radzanowo.pl otwiera się w nowej karcie w zakładce „Wybory ławników na kadencję 2024-2027” oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości - www.ms.gov.pl otwiera się w nowej karcie

Uwaga: przy przyjmowaniu zgłoszeń pracownicy urzędu nie dokonują ich weryfikacji.

Dokumenty do pobrania:

Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (-) Jolanta Anna Sochacka

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość