Stanowisko w sprawie budowy linii kolejowej CPK - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

W załączeniu prezentujmy pismo, które zostało skierowane do Prezesa Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz Minista Infrastruktury. Stanowisko w sprawie budowy linii kolejowej CPK.

Szanowny Panie Prezesie,

            jako Wójt Gminy Radzanowo - w imieniu własnym, Rady Gminy i Mieszkańców - wyrażam stanowczy sprzeciw wobec procesu inwestycyjnego dla wszystkich przedstawionych wariantów przebiegu linii kolejowej Centralnego Portu Komunikacyjnego, pn. „Budowa linii kolejowych nr 5 i 50 na odc. węzeł CPK – Płock – Włocławek” na odcinkach przechodzących przez Gminę Radzanowo
i gminy ościenne.

Analiza wariantów planowanych na terenie Gminy Radzanowo utwierdza nas w przekonaniu, iż inwestycja w takim kształcie niszczy obecny ład przestrzenny, gospodarczy i społeczny. Każdy
z wariantów działa na szkodę lokalnej społeczności. Zaplanowane trasy biegną przez osiedla mieszkaniowe, budynki jednorodzinne, gospodarstwa rolne oraz przedsiębiorstwa. Ich budowa – niezależnie od wybranego projektu - wiążą się jednoznacznie z wysiedleniem właścicieli, utratą źródła utrzymania i dorobku całego życia wielu pokoleń, ze stratami emocjonalnymi i moralnymi wynikającymi z konieczności opuszczania majątków własnych i ojcowizny, z dewastacją środowiska,
a także wzrostem natężenia hałasu. To straty i koszty zdecydowanie niewspółmiernie wysokie
w odniesieniu do korzyści, jaką jest skrócenie czasu podróżowania do Warszawy, czy Gdańska.

Od wielu lat prowadzimy w Gminie Radzanowo politykę zrównoważonego rozwoju wszystkich sołectw, z wykorzystaniem dodatkowego potencjału podmiejskiego położenia. Inwestujemy
w systematyczną rozbudowę dróg, chodników, w infrastrukturę techniczną w celu zwiększenia komfortu życia i poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców, dzięki czemu jesteśmy na ścieżce rozwoju postrzegani jako dogodne miejsce zamieszkania i lokowania biznesu. Proponowane trasy kolejowe CPK w każdym z wariantów dzielą tereny naszej Gminy, czyniąc część sołectw całkowicie nieatrakcyjnymi inwestorsko. To dewastacja naszego potencjału lokalnego i zmarnowanie pieniędzy podatników, jakie przez ostatnie lata tak skrupulatnie inwestowaliśmy w rozwój infrastruktury drogowej, sieci wodno-kanalizacyjnej, czy modernizację mienia gminnego.

Krajowa inwestycja strategiczna budowy CPK opiera się na koncepcji z lat 70–tych XX wieku. Tym bardziej uważamy, że to kuriozalne i oburzające, iż prace nad tak ważnym i bezsprzecznie potrzebnym w kraju przedsięwzięciem, nie uwzględniają zmian infrastrukturalnych, uwarunkowań urbanistycznych i kierunków rozwoju lokalnego, jakie wypracowały samorządy wraz ze swoimi Mieszkańcami przez lata wykorzystywania środków unijnych i programów pomocowych. Inwestycja opierająca się o brak poszanowania człowieka i jego własności, w bezduszny sposób wymuszająca wysiedlenia całych osiedli i miejscowości nie znajduje uzasadnienia w żadnym kanonie wartości albowiem krótsze czasy przejazdu i transportu towarów, w obliczu ludzkich tragedii, nie znajdują uzasadnienia dla wdrażanej przez państwo wizji rozwoju. Skoro dzisiejsi decydenci rządowi uznali za zasadne wdrażanie koncepcji z lat 70-tych, my pytamy dlaczego przez lata ani samorządy różnych szczebli, ani sami Mieszkańcy, nie byli informowani i odpowiednio zabezpieczani przed pozyskiwaniem pozwoleń na budowę na terenach objętych dziś budową linii i szprych CPK?

Pragniemy również zauważyć, że proponowany wymiar rekompensat jest całkowicie nieadekwatny do ponoszonych strat materialnych i emocjonalnych. Warunki wypłaty odszkodowań
są nieprecyzyjne i mocno niedoszacowane, zwłaszcza, że pogarszająca się sytuacja gospodarcza
w Polsce, galopująca inflacja i załamanie rynku budowlanego dodatkowo potęgują obawy co do realizacji przez Mieszkańców planów na najbliższą przyszłość.

Misją Wójta Gminy Radzanowo i Rady Gminy jest obrona interesu Mieszkańców, stawanie po ich stronie oraz reprezentowanie ich stanowiska, które w przedmiotowej sprawie jest jednogłośnym sprzeciwem wobec wybudowania linii kolejowych według każdego z proponowanych wariantów. Zarówno władze samorządowe, jak i sami Mieszkańcy zostali całkowicie zlekceważeni w całym procesie inwestycyjnym. Tak pięknie promują Państwo korzyści z realizacji tej inwestycji krajowej, zapominając jednak o zasadzie pomocniczości państwa wobec obywateli, gwarantowanej nam wszystkim konstytucyjnie. Co więcej z premedytacją władza ustawodawcza, wdrażając zmiany
w prawie, umożliwiła realizację tego typu przedsięwzięć bez jakichkolwiek konsultacji społecznych. To, co organizuje spółka CPK pod hasłem spotkań konsultacyjnych jest w naszej wspólnej ocenie farsą a nie rzetelnymi uzgodnieniami społecznymi między inwestorem a stroną narażoną w tej inwestycji wyłącznie na straty, i te finansowe, i te moralne. Takie działania to bezwzględne łamanie prawa gwarantowanego nam przez Konstytucję RP, Konwencje Międzynarodowe i obowiązujące przepisy prawa. Ani nasz samorząd, ani nasi Mieszkańcy, ani gminy ościenne nie zostały przez inwestora tego strategicznego przedsięwzięcia potraktowane w sposób godny, z poszanowaniem prawa własności
i prawa do samodzielnego dysponowania własnym majątkiem. Mając na uwadze wszystkie opisane negatywne aspekty planowanej inwestycji w koleje CPK, żądamy zaprzestania dalszej realizacji procesu inwestycyjnego w obecnej formie, podjęcia dialogu społecznego prowadzonego
z poszanowaniem słusznych interesów Mieszkańców i samorządu Gminy Radzanowo.

Z poważaniem

(-) Piotr Jakubowski
Wójt Gminy Radzanowo

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość