Informacje z XXIX sesji rady gminy - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Wczorajsza sesja rady gminy rozpoczęła się minutą ciszy upamiętniającą tragicznie zmarłego Mariusza Bieńka, Starostę Powiatu Płockiego.

Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przewodnicząca przystąpiła do realizacji zaplanowanego porządku. W obszernym sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej wójt Sylwester Ziemkiewicz przedstawiał m.in.: stan realizacji tegorocznych inwestycji drogowych, warunki umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (wykonawca – Remondis Drobin Komunalna Sp. z o. o.; stawki opłat bez zmian), harmonogram spotkań z Mieszkańcami w sprawie funduszu sołeckiego 2022 (kwota do rozdysponowania 634 tys. zł). Wójt wymienił również inwestycje zgłoszone do dofinasowania w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych: rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Stróżewku, Boryszewie, Radzanowie i Rogozinie; rozbudowa Zespołu Szkolno –Przedszkolnego o segment przedszkolny w Rogozinie; termomodernizacja budynku Urzędu Gminy; modernizacja SUW Radzanowo – Dębniki oraz ulic Kalinowej, Wiosennej i Letniej w Rogozinie; zakup busa niskoemisyjnego na potrzeby przewozu niepełnosprawnych dzieci do szkół. W swojej wypowiedzi odniósł się również do strategii rządowej „Polski Ład” i obaw o zmniejszenie dochodów naszego samorządu w związku z wdrożeniem tego programu. W zakresie otrzymanych dotacji wójt wymienił m.in.: 100 tys. zł na doposażenie w sprzęt multimedialny dla Szkoły Podstawowej w Radzanowie oraz 75 tys. zł na utworzenie pracowni biologiczno – chemicznej w Rogozinie. Podsumował także inwestycje realizowane wspólnie z powiatem płockim: remont ulic Mazowieckiej i Wiejskiej w Rogozinie, remont ulicy Płockiej w Radzanowie wraz z budową chodnika, budowę chodnika na ul. Ostatniej w Radzanowie.

W kolejnym punkcie radni rozpatrzyli projekty uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian budżetowych. Określili również średnią cenę jednostkową paliwa w Gminie Radzanowo na rok szkolny 2021/2022 oraz wyrazili zgodę na sprzedaż lokali mieszkalnych w Stróżewku z bonifikatą, zgodnie z wnioskiem, który wpłynął do rady gminy.

Po przyjęciu protokołów z poprzednich obrad sesji, przewodnicząca Jolanta Sochacka przypomniała o ważnej dacie w historii tj. 1 września i obchodach 82. rocznicy wybuchu II rocznicy wojny  światowej. Zaprosiła radnych do przemarszu pod obelisk upamiętniający bohaterów walk narodowo – wyzwoleńczych w Radzanowie. Tam, uroczyście złożono kwiaty, zapalono znicz, oddając hołd poległym.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość