Konkurs ofert na świadczenie gwarantowanych usług z zakresu rehabilitacji - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

WÓJT GMINY RADZANOWO OGŁASZA KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIE GWARANTOWANYCH USŁUG Z ZAKRESU RAHABILITACJI LECZNICZEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY RADZANOWO, FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY RADZANOWO W ROKU 2021

I. Przedmiot konkursu ofert

Przedmiotem konkursu ofert jest wykonywanie bezpłatnych gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Radzanowo w ramach przeznaczonych przez gminę środków finansowych na realizację zadania.

Do skorzystania z bezpłatnych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej uprawniony będzie każdy mieszkaniec Gminy Radzanowo, który posiada skierowanie lekarskie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (nie będą honorowane skierowania tzw. “prywatne”), według kolejności zgłoszeń i w granicach wartości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

Konkurs jest uzupełnieniem potrzeb świadczeń rehabilitacyjnych, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i uwzględnia:

a) zgłaszanie przez mieszkańców gminy potrzeby w tym zakresie,

b) mapę potrzeb zdrowotnych,

c) priorytet 4 dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej województwa mazowieckiego tj. zapewnienie kompleksowej opieki rehabilitacyjnej, którego celem jest między innymi zwiększenie dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych,

d) stan dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej na terenie województwa mazowieckiego.

Katalog wymaganych w ofercie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej:

L.p.

Rodzaj zabiegu

1

Masaże

2

Fizykoterapia: Jonoforeza, Galwanizacja, Ultradźwięki,  Elektrostymulacja, Prądy diadynamiczne, Prądy interferencyjne, Prądy TENS, Krioterapia, Magnetoterapia, Laseroterapia, Światłolecznictwo

3

Kinezyterapia: wyciągi, ugul, ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem, ćwiczenia korekcyjne

4

Wodolecznictwo (hydroterapia)

Szacuje się, że rocznie z usług gabinetu skorzysta około 200 pacjentów, zostanie wykonanych około 6 000 zabiegów.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Całkowita wartość budżetu na wykonanie zadania w czasie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty 17 000,00 zł (słownie złotych: siedemnaście tysięcy złotych). Świadczenia będą finansowane na podstawie zawartej umowy między Gminą Radzanowo a Świadczeniodawcą wyłonionym w konkursie ofert – zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.). U świadczeniodawców, będących stroną umowy o udzielenie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia – świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Radzanowo obejmować będą wyłącznie świadczenia udzielane ponad kwotę zobowiązania z NFZ.

III. Okres realizacji zadania

Czas realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do 23 grudnia 2021 roku.

IV. Wymagania stawiane świadczeniodawcom

W konkursie mogą brać udział podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) zwane dalej oferentami.

Oferent powinien:

  • – być podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  • – posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
  • – dysponować kadrą posiadającą kwalifikacje zawodowe do udzielania świadczeń rehabilitacyjnych – zabiegi mają się odbywać pod nadzorem co najmniej jednego magistra fizjoterapii,
  • – dysponować lokalem, w którym świadczone będą usługi w zakresie rehabilitacji leczniczej,
  • – spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
  • – dysponować specjalistycznym sprzętem i aparaturą medyczną do realizacji świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej,
  • – zapewnić mieszkańcom Gminy Radzanowo dostępności do świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej w dni powszednie od poniedziałkiu do piątku.

V. Zasady udzielania świadczeń

Świadczeniodawca powinien prowadzić zapisy na zabiegi z zakresu rehabilitacji leczniczej. Zakłada się termin oczekiwania na zabiegi nie dłużej niż do 30 dni od dnia zapisu.

VI. Termin i miejsce składania ofert

Kompletne oferty na realizację świadczeń gwarantowanych usług z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Radzanowo, finansowanych z budżetu Gminy Radzanowo należy składać na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w Sekretariacie Urzędu Gminy Radzanowo, ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo w terminie do 20 stycznia 2021 roku do godziny 15:00 w zamkniętych kopertach z napisem “Konkurs ofert w zakresie rehabilitacji leczniczej” lub przesłać na adres:

Urząd Gminy Radzanowo

ul. Płocka 32

09-451 Radzanowo

Dla oferty przesłanej pocztą terminem wiążącym jest data wpływu do Urzędu, a nie data nadania. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Roztrzygnięcie Konkursu zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej.

Gmina zastrzega:

  • Konkurs zostanie także roztrzygnięty w przypadku, gdy wpłynie tylko jedna oferta.
  • Prawo do odwołania lub unieważnienia Konkursu oraz zmiany terminu składania ofert bez podania przyczyny.
  • Prawo wezwania Oferenta w celu uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień.

VII. Ze Świadczeniodawcą / Świadczeniodawcami wyłonionymi w Konkursie, zostanie podpisana stosowna umowa.

VIII. Dodatkowych informacji udziela:

Aneta Jakubowska – Inspektor ds mienia komunalnego, współpracy z sołectwami, organizacjami pozarządowymi, tel. 24 369 50 13.

                                                                                     Wójt Gminy Radzanowo

                                                                                    (-) Sylwester Ziemkiewicz

FORMULARZ OFERTY 

KONKURS - TREŚĆ (plik PDF) otwiera się w nowej karcie

UMOWA

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość