Zaproszenie na LXIV sesje rady gminy - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Przewodnicząca Rady Gminy zawiadamia, że zwołuje LXVI sesje Rady Gminy Radzanowo na dzień 11 marca 2024 r. na godz. 15:30 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie ul. Szkolna 3.

Porządek obrad :

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

4.Sprawozdanie z 32. Finału WOŚP w Radzanowie.

5.Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy za 2023r.

6.Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2023r.

7.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

8.Dyskusja i rozpatrzenie projektu uchwały:

  • zmieniającej Uchwałę Rady Gminy Radzanowo nr LXI/340/2023 z dnia 20.12.2023r w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radzanowo;
  • zmieniającej Uchwałę nr LXI/341/2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20.12.2023r. w sprawie Budżetu Gminy Radzanowo na rok 2024;
  • w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzanowo w 2024 roku”;
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Radzanowo;
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Stróżewko;
  • w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydata na ławnika;
  • w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika.

9.Przyjęcie  protokołu z sesji w dniu 30.01.2024r.

10.Wolne wnioski.

11.Zamknięcie sesji.

 

                                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                              (-) Jolanta Anna Sochacka

 

ZAWIADOMIENIE (plik PDF) otwiera się w nowej karcie

Transmisja z obrad - link: https://radzanowo.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady otwiera się w nowej karcie

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:


Informujemy, że zgodnie z treścią art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, obrady Rady Gminy Radzanowo są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.radzanowo.pl

Udział w obradach Rady Gminy Radzanowo oznacza akceptację dla utrwalenia swojego wizerunku i głosu.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Wójt Gminy Radzanowo, ul. Płocka 32 , 09-451 Radzanowo, tel: (0-24) 369 50 10.

Kontakt z inspektorem ochrony danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres administratora.

Utrwalone dane, w postaci wizerunku i głosu, będą publicznie dostępne.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Radzanowo.

Dane osobowe przechowywane będą przez czas wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych.

Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość