REFUNDACJA PODATKU VAT - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Ustawą z dnia 22 grudnia 2023 r. (z mocą obowiązywania od 31 grudnia 2023) zmieniono ustawę z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, w ten sposób, że wydłużono okres przysługującej refundacji od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. dla odbiorców paliw gazowych, zwaną dalej "refundacją podatku VAT".

Refundacja przyznawana jest w kwocie odpowiadającej wysokości podatku VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.


Refundację otrzyma odbiorca paliw gazowych wykorzystujący gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB, o których mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 21.12.2022 r.), albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy doCEEB, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Refundacja podatku VAT dotyczy gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest jedno z następujących źródeł: kocioł gazowy/ bojler gazowy/ podgrzewacz gazowy przepływowy/ kominek gazowy zasilane paliwami gazowymi tj. gazem ziemnym z sieci gazowej.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli gospodarstwo domowe korzysta z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz z kotła zasilanego LPG!


Przyznanie refundacji podatku VAT jest ograniczone kryterium dochodowym i przewidziane jest dla:

  • osoby w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
  • osoby w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Wnioski można składać:

  • za pomocą platformy EPUAP, gdzie wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym; do wniosku należy załączyć odwzorowania cyfrowe dokumentów,
  • tradycyjnie w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie, ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo, w godzinach pracy ośrodka.

Termin złożenia wniosku:

  • do dnia 29 lutego 2024 r.- w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
  • po dniu 29 lutego 2024 r. – w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.

Do wniosku należy dołączyć:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku,
  • dowód uiszczenia zapłaty za ww fakturę.

WNIOSEK (plik PDF) otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość