Zakaz odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Urząd Gminy w Radzanowie przypomina, że zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028 z póź. zm.) (…) zabrania się wprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

W przypadku wprowadzania wód opadowych do systemu kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których mowa w art.28, ust. 4a w/w ustawy (kara ograniczenia wolności albo grzywna do 10 000zł).

Mając powyższe na uwadze, prosimy właścicieli posesji, z których wody deszczowe odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej, o usunięcie istniejących nieprawidłowości.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość