Refundacja podatku VAT – gaz ziemny - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Dnia 21 grudnia 2022 roku  weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Ustawa wprowadza m.in. nowe świadczenie w formie refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.


Refundacja będzie przyznawana w kwocie odpowiadającej wysokości podatku VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.  do odbiorcy paliw gazowych.


Refundację otrzyma odbiorca paliw gazowych wykorzystujący gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane lub zgłoszone do CEEB, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 21.12.2022 r.), albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Refundacja podatku VAT dotyczy gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest jedno z następujących źródeł: kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy przepływowy/kominek gazowy zasilane paliwami gazowymi tj. gazem ziemnym z sieci gazowej.

 

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli gospodarstwo domowe korzysta z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz z kotła zasilanego LPG!


Przyznanie refundacji podatku VAT jest ograniczone kryterium dochodowym i przewidziane jest dla:

  • osoby w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
  • osoby w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Wnioski można składać:

  • za pomocą platformy EPUAP, gdzie wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym; do wniosku należy załączyć odwzorowania cyfrowe dokumentów,
  • tradycyjnie w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie, ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo, w godzinach pracy ośrodka.

 

Termin złożenia wniosku:

  • do dnia 29 lutego 2024 r.- w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
  • po dniu 29 lutego 2024 r. – w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.

 

Do wniosku należy dołączyć:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku,
  • dowód uiszczenia zapłaty za ww. fakturę.

Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. znajduje się na stronie Urzędu Gminy w zakładce do pobrania - Różne.

WNIOSEK (plik PDF) otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość