Przyjmowanie wniosków osób zainteresowanych funkcją rzeczoznawcy do przeprowadzania szacowania zwierząt - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Wójt Gminy Radzanowo informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do przeprowadzenia szacowania wartości zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. Nr 142, poz. 1161) przyjmowane są wnioski osób zainteresowanych funkcją rzeczoznawcy do przeprowadzania szacowania zwierząt.

 

Rzeczoznawcami mogą być osoby, które:

  1. posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub
  2. ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
  3. posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
  4. ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
  5. ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
  6. mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Radzanowo.

Dodatkowo w przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien posiadać wiedzę praktyczną w tym zakresie.

Do wniosku o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania zwierząt dołącza się:

1) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;
2) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany;
3) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.

Kandydatów mogą zgłaszać również:
– sołtysi,
– izba rolnicza,
– związek zawodowy rolników,
– organizacja społeczno – zawodowa rolników,
– izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową
w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach,
– grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wynagrodzenie wypłaca powiatowy lekarz weterynarii ze środków przeznaczonych corocznie w ustawie budżetowej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Wnioski należy składać do 20 stycznia 2023 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy w Radzanowie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 024 369 50 13, P. Ewa Wiejas – Nowacka

Druki wniosków i oświadczeń są do pobrania poniżej oraz w Urzędzie Gminy Radzanowo przy ul. Płockiej 32 (II piętro, pokój nr 33)

Wniosek o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt (plik DOC) otwiera się w nowej karcie

Oświadczenie – staż pracy w gospodarstwie (plik DOC) otwiera się nowej karcie

Oświadczenie – praca w gospodarstwie ekologicznym (plik DOC) otwiera się nowej karcie

 

 

Wójt Gminy Radzanowo

(-) Piotr Jakubowski

 

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość