Dodatek dla gospodarstw domowych - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w zwiazku z sytuacją na rynku paliw( Dz.U. 2022 poz. 1967 ) dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje gdy głównym źródłem ciepła jest:

-kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego, wysokość dodatku wynosi 3000 zł

- kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy zasilany drewnem kawałkowym, wysokość dodatku wynosi 1000 zł

- kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, wysokość dodatku wynosi 500 zł

-kocioł olejowy wysokość dodatku wynosi 2000zł.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022r., wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wnioski zostaną udostępnione na stronie Urzędu Gminy po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość