Informacje z XLII sesji Rady Gminy - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

W dniu 14.07.2022r. odbyła się XLII sesja Rady Gminy Radzanowo zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek Piotra Jakubowskiego Wójta Gminy Radzanowo. A wszystko za sprawą pozyskanych przez Gminę Radzanowo dotacji na wdrażane inwestycje i koniecznością ich wprowadzenia do budżetu i wieloletniej prognozy finansowej.

Przed głosowaniem projektów uchwał radni wysłuchali obszernych wyjaśnień skarbnik Gminy Marioli Lorenc, m.in. o:
 - dokonanych zmianach w wykazie przedsięwzięć WPF w zakresie dwóch zadań tj. budowy gminnego przedszkola w Rogozinie i sieci kanalizacji sanitarnej, w rozbiciu na lata 2022-2023 adekwatnie do przedłożonego harmonogramu prac;
- kwotach i źródłach pozyskanych dotacji;
- przygotowaniu budżetu Gminy Radzanowo zarówno do realizacji bieżących inwestycji i otrzymanych w tym roku dotacji na łączną kwotę 15 mln. zł, ale również do skutecznego aplikowania o kolejne środki zewnętrzne z perspektywy unijnej;
- wysokiej rentowności Gminy Radzanowo i zachowanych wskaźnikach, potwierdzających brak zagrożeń w finansowaniu zaciąganych zobowiązań, w tym spłaty zadłużenia;
W efekcie uchwały o zmianach w WPF i budżecie zapadły w drodze jednomyślności w głosowaniu radnych.
W wolnych wnioskach Magdalena Kosielińska, dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie podziękowała radnym za współpracę przy organizacji czerwcowej Sobótki. Ponadto przedłożyła informację o dynamicznym rozwoju III sektora w naszej Gminie, pozyskiwanych coraz śmielej grantach i dotacjach, a także konieczności podjęcia przez nasz samorząd nowych wyzwań w zakresie współpracy ze stowarzyszeniami i kołami gospodyń wiejskich.
Z kolei Piotr Jakubowski Wójt Gminy Radzanowo podziękował Wojewodzie Mazowieckiemu za przyznaną naszej Gminie dotację na modernizację ulicy Klonowej w Radzanowie, a Referatowi Inwestycji i Pani Skarbnik za zaangażowanie w pozyskane łącznie 15 mln. dotacji na inwestycje drogowe, sieć kanalizacyjną i wodociągową. Ponadto przekazał radnym informację, iż harmonogram modernizacji dróg gminnych w ramach tegorocznego Funduszu Sołeckiego tj. wbudowanie tłucznia przez pracowników Zakładu Gospodarczego zrealizowany będzie do końca sierpnia br.
W odpowiedzi na złożone zapytania radni usłyszeli ponadto, że:
- wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma zewnętrzna przystępuje na dniach do prac brukarskich tj. ułożenia chodnika w Stróżewku i Rogozinie oraz utwardzenia terenów przy świetlicach w Białkowie i w Starym Boryszewie;
- w zadaniu zaprojektowania sieci kanalizacji w Rogozinie przeniesionym z roku ubiegłego, po trudnościach z odpowiednim odwodnieniem terenu, projektant kontynuuje prace; projekt warunkuje wnioskowanie o środki zewnętrzne na wykonanie inwestycji;
- ustawa dot. sprzedaży opału na warunkach refundowanych wchodzi w życie 28 lipca br., a rolą samorządu w tym procesie jest wyłącznie wydanie zaświadczenia o złożonej przez Mieszkańców deklaracji o źródłach ciepła. Gmina nie uczestniczy w sprzedaży ani w pośrednictwie sprzedaży, a według założeń ustawy refundację otrzymywać będą firmy sprzedające opał.

Całość obrad zgodnie z wymaganiami prawnymi prezentowana jest pod adresem:

 https://radzanowo.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość