Zaproszenie na LIII sesje Rady Gminy Radzanowo - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Przewodnicząca Rady Gminy Radzanowo zawiadamia, że zwołuje LIII sesję Rady Gminy Radzanowo na dzień 07  czerwca 2023 r. o godz. 12.00 w sali widowiskowej Centrum  Kultury i Sportu w  Radzanowie ul. Szkolna 3.

Porządek obrad :

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022r.

4.Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Budżetu, Bezpieczeństwa i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rolnictwa i Gospodarki za 2022r.

5.Dyskusja oraz rozpatrzenie projektu uchwały:

  • zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2023 nr XLVII/263/2022 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20.12.2022r;
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Nowe Boryszewo;
  • zmieniającej w części uchwałę Nr XLVI/258/2022 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 listopada 2022r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Wspólnej w miejscowości Rogozino;
  • w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników;
  • w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Radzanowie.

6. Debata nad raportem o stanie gminy Radzanowo za 2022 rok.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania.

8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022r. i sprawozdania finansowego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego:

a) przedstawienie uchwały składu orzekającego RIO w W-wie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Radzanowo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022r., uchwały składu orzekającego RIO w W-wie w sprawie opinii o wniosku   Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radzanowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Radzanowo z tytułu wykonania budżetu za 2022r. oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Radzanowo z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022r;

b) dyskusja oraz rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok.

2) udzielenia Wójtowi Gminy Radzanowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

9. Przyjęcie protokołu z obrad sesji w dniu: 28.03.2023r.

10.Wolne wnioski.

11. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                (-)  Jolanta Anna Sochacka 

ZAWIADOMIENIE (plik PDF) otwiera się w nowej karcie

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:


Informujemy, że zgodnie z treścią art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, obrady Rady Gminy Radzanowo są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.radzanowo.pl

Udział w obradach Rady Gminy Radzanowo oznacza akceptację dla utrwalenia swojego wizerunku i głosu.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Wójt Gminy Radzanowo, ul. Płocka 32 , 09-451 Radzanowo, tel: (0-24) 369 50 10.

Kontakt z inspektorem ochrony danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres administratora.

Utrwalone dane, w postaci wizerunku i głosu, będą publicznie dostępne.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Radzanowo.

Dane osobowe przechowywane będą przez czas wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych.

Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych.

Transmisja z obrad:  https://radzanowo.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady  otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość