Informacje z XLI sesji Rady Gminy - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

W dniu 22 czerwca 2022 r. odbyła się uroczysta sesja rady gminy, podczas której kluczowymi tematami było zatwierdzenie „Raportu o stanie Gminy Radzanowo za 2021 rok” oraz przyjęcie uchwał w sprawie wotum zaufania dla wójta gminy oraz udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

„Raport o stanie gminy Radzanowo za 2021r.” to dokument będący podsumowaniem działalności samorządu, w szczególności realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i wykonania budżetu. W debacie nad tym dokumentem głos zabrał m.in. wójt Piotr Jakubowski, który zwrócił szczególną uwagę na ubiegłoroczny budżet oraz zrealizowane inwestycje. „Rok 2021 w życiu gminy Radzanowo to czas zmian. Gmina w ciągu jednego roku miała aż 3 włodarzy. Mimo tej nadzwyczajnej sytuacji, w jakiej znalazł się nasz samorząd, zaplanowane zadania zostały zrealizowane, a Mieszkańcom zapewniono wszystkie podstawowe usługi. To zasługa i praca wielu osób, które działają w strukturach Urzędu Gminy i poszczególnych jednostek organizacyjnych”. Wyrazy uznania wójt skierował do skarbnik gminy Marioli Lorenc i sekretarza Marcina Kuczkowskiego za zapewnienie ciągłości działania Urzędu i jednostek podległych, zwłaszcza w okresie ubiegłorocznych zmian włodarzy.
Radni przyjęli raport o stanie gminy za ubiegły rok jednogłośnie, a następnie podjęli uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania.

Jolanta Sochacka, przewodnicząca rady gminy odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez wójta sprawozdaniu, a także uchwałę RIO pozytywnie opiniującą wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Po jednomyślnym zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, radni udzielili włodarzowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. W tym miejscu wójt Piotr Jakubowski podkreślił, iż wysiłki w prawidłowym wykonaniu budżetu gminy mieli jego poprzednicy – Sylwester Ziemkiewicz, obecny starosta płocki i Krzysztof Czerwiński pełniący obowiązki wójta w drodze powołania przez premiera. W dalszej części wypowiedzi wójt Jakubowski skierował wyjątkowe podziękowania dla Marioli Lorenc, skarbnik gminy Radzanowo, za trud i sumienność w utrzymywaniu stabilności finansów gminnych.

Ważnym punktem obrad były również tegoroczne zmiany budżetowe, w tym zabezpieczenie środków finansowych na budowę odcinków sieci wodociągowej, przeprowadzenie remontu drogi gminnej w miejscowości Kosino, modernizację drogi gminnej w Ślepkowie Szlacheckim, budowę chodnika w Stróżewku, a także na modernizację ulicy Kredytowej w Radzanowie. Ustalono również wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP z terenu gminy Radzanowo wypłacanego za udział w działaniach i akcjach ratowniczych oraz szkoleniach i ćwiczeniach pożarniczych. Ponadto uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu kilku działek w miejscowości Rogozino.

Podczas sesji radni mieli możliwość wysłuchać wypowiedzi Małgorzaty Bombalickiej, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku na temat skali bezrobocia na terenie gminy Radzanowo, proponowanych ofert pracy, a także szerokiej gamy szkoleń i stażów finansowanych przez PUP w Płocku. Coroczną informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego przedłożył asp. szt. Tomasz Peciakowski – kierownik Posterunku Policji w Radzanowie.

W wolnych wnioskach głos zabrali radni, a także mieszkańcy naszej gminy.

Sesja Rady Gminy: https://radzanowo.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość