INFORMACJA DOTYCZĄCA DEBATY NAD RAPORTEM O STANIE GMINY RADZANOWO ZA 2021 ROK - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

W dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie ul. Szkolna 3 odbędzie się Sesja Rady Gminy Radzanowo, na której zgodnie z art.28aa ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2022r., poz. 559) będzie rozpatrywany raport o stanie Gminy Radzanowo za rok 2021. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Radzanowo w roku 2021, w szczególności zawiera informacje dotyczące stanu realizacji polityk, programów, strategii realizowanych przez Gminę Radzanowo, a także sposób wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy Radzanowo. Raport zawiera również analizę działalności Wójta Gminy Radzanowo w obszarach:

  • infrastruktury technicznej,
  • oświaty i wychowania,
  • pomocy społecznej,
  • ochrony środowiska,
  • ochrony przeciwpożarowej,
  • kultury i sportu,
  • funkcjonowania Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Radzanowie,
  • transportu zbiorowego.

Raport jest dostępny na stronie oraz w bip Urzędu Gminy w Radzanowie, w zakładce „Informacje Wójta ”.    

Nad przedstawionym raportem zostanie przeprowadzona debata, w której głos zabierać będą radni oraz mieszkańcy Gminy Radzanowo. Aby móc zabrać głos w debacie należy złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy Radzanowo pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 15 osób.

Zgłoszenie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Radzanowie ul. Płocka 32 najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, tj. 21.06.2022r. w godzinach pracy urzędu.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady Gminy zgłoszenia .Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 chyba, że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Radzanowo za 2021 rok zostanie przeprowadzone głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Radzanowo wotum zaufania.

Poniżej podaję proponowany formularz zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie gminy Radzanowo za 2021 rok.

 

                                                                            Przewodnicząca Rady Gminy Radzanowo

                                                                                      (-) Jolanta Anna Sochacka

RAPORT O STANIE GMINY RADZANOWO ZA 2021 ROK (plik PDF) otwiera się w nowej karcie

FORMULARZ ZGŁOSZENIA (plik DOC) 

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość