Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Płocku informuje, że w tegoroczne wakacje zostanie zorganizowany bezpłatny turnus rehabilitacyjny dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS.

Rehabilitacja będzie przeprowadzona w Centrum Rehabilitacji Rolników w Szklarskiej Porębie w terminie od 30 czerwca do 20 lipca 2022 roku. Oferta jest skierowana do dzieci z chorobami układu oddechowego.

Skorzystać z niej mogą dzieci urodzone w latach 2007-2015 (7-15 lat), których przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.  

Podstawą skierowania jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2013 r. poz.860). Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl lub w najbliższej placówce terenowej KRUS. Do wniosku obligatoryjnie powinien zostać dołączony wypełniony przez rodziców (opiekunów prawnych) załącznik nr 2 stanowiący dodatkową informację o stanie zdrowia dziecka oraz inne oświadczenia wymagane w procesie rozpatrywania wniosków o skierowanie dziecka na rehabilitacji leczniczą. Należy dołączyć dokumentację medyczną związaną z leczeniem specjalistycznym dziecka oraz, jeżeli dziecko pozostaje pod opieką specjalisty, zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia rehabilitacji leczniczej. Kwalifikacji wniosku dokonuje Lekarz Regionalny Inspektor Orzecznictwa Lekarskiego KRUS.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności).

Turnus trwa 21 dni. Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS zapewnia dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która organizuje podopiecznym zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz czas wolny od zajęć terapeutycznych.

Wnioski należy składać w najbliższej Placówce Terenowej KRUS w terminie do dnia 13 maja 2022 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PT KRUS w Płocku, ul. Otolińska 25 pokój 3 lub pod numerem telefonu 24/267-44-13.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość