Informacje z XXXIX sesji rady gminy - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Podczas zwołanej na 24 marca br. sesji radni przyjęli jednogłośnie m.in. zmiany w uchwale budżetowej. W ten sposób zabezpieczyli w budżecie gminy środki na istotne inwestycje drogowe, w tym na:

- wkład własny do projektów ubiegających się o dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego z programu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wodzymin i Kostrogaj

- na ulicę Klonową w miejscowości Radzanowo; zadanie dofinansowane będzie z Programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- na przebudowę drogi wewnętrznej w Kostrogaju; aplikacja złożona w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład,

- na modernizację ulicy Kredytowej w miejscowości Radzanowo; zadanie częściowo zostanie sfinansowane z funduszu sołeckiego,

- na opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych relacji Chomętowo - Rogozino oraz Ciółkowo – Śniegocin,

- na zakup materiałów drogowych do remontu dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Łączna kwota zabezpieczona na wyżej wymienione przedsięwzięcia wynosi ponad 1,1 mln zł.

Pod głosowanie radnych poddane zostały również uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek przy ul. Kwiatowej w Rogozinie oraz działki w Stróżewku. Określono również kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie gminy. Przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

Stosowną uchwałą na terenie gminy wyznaczono także miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników: w Radzanowie przy ul. Spółdzielczej - na części gminnego placu parkingowego przy spichlerzu oraz w Rogozinie przy ul. Strażackiej - na części placu w centrum Rogozina przy figurce. Jednocześnie przyjęto Regulamin określający zasady prowadzenia handlu.

Wójt Piotr Jakubowski w sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej omówił m.in. sprawę przetargu na dostawę tłucznia do wbudowania w drogi gminne oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej. Nadmienił także o złożonych przez gminę wnioskach do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza na budowę ścieżki pieszo – rowerowej na tracie Rogozino – Płock oraz Programu Cyfrowa Gmina, w ramach którego Urząd Gminy zostanie doposażony w sprzęt IT i oprogramowania. Ponadto wójt przekazał informację o dotacjach na inwestycje drogowe do pozyskania w ramach rządowych programów.

Całość obrad zgodnie z wymaganiami prawnymi prezentowana jest pod adresem:

https://radzanowo.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość