Pomoc społeczna dla obywateli Ukrainy. Соціальна допомога громадянам України. - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Uprawnionym do świadczeń z pomocy społecznej jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 specustawy, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL. (Legalność pobytu będzie ustalana na podstawie zarejestrowania obywatela Ukrainy przez komendanta placówki Straży Granicznej. W przypadku gdy wjazd obywatela Ukrainy nie został zarejestrowany podczas kontroli granicznej, jego pobyt na terytorium RP będzie rejestrowany przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.)

 FORMY POMOCY

Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł na osobę

Pomoc przyznaje się na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (specustawy)

(Przeznaczenie pomocy: na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe)

Wniosek o wypłatę świadczenie składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

– gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu osoby składającej wniosek.

Wzór wniosku stanowi załącznik do informacji.

Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Obywatelom Ukrainy mogą być przyznane świadczenia pieniężne i niepieniężne:

1) posiłek dla dzieci i młodzieży przyznawany doraźnie, na czas nie dłużej niż 2 m-ce (na podstawie art. 48b ust. 5 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej)

2) posiłek, produkty żywnościowe lub zasiłek celowy na żywność w przypadku gdy osoba nie ma zapewnionego wyżywienia (na podstawie art. 39 albo art. 48b ust. 2 lub 4

3) zasiłek okresowy,

4) usługi opiekuńcze,

5) praca socjalna,

6) poradnictwo specjalistyczne,

7) interwencja kryzysowa.

Pomoc przyznaje się na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, z pewnymi zmianami. Skład i dochód rodziny ustala się na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej. W przypadku uzyskiwania przez obywatela Ukrainy dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu NBP z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

Obywatel Ukrainy ubiegający się o pomoc składa oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej, które jest częścią I Formularza kwalifikującego do przyznania pomocy (wzór Formularza stanowi załącznik do informacji).

W postępowaniu nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego, chyba że powstaną wątpliwości co do treści oświadczenia złożonego przez obywatela Ukrainy.

Mając na uwadze nowe regulacje dotyczące ograniczonego okresu pobytu obywateli Ukrainy w Polsce, świadczenia z pomocy społecznej będą miały charakter doraźny, krótkoterminowy (np. jeden, dwa miesiące), stanowiąc wsparcie w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i zabezpieczając najpilniejsze wydatki bytowe: osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych, matek z małymi dziećmi.

POMOC Z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Pomoc w formie paczek żywnościowych przyznaje się, na podstawie złożonego przez osobę potrzebującą oświadczenia o wysokości dochodu, na podstawie którego GOPS w Radzanowie kwalifikuje do tej formy pomocy.

WNIOSEK (plik PDF) otwiera się w nowej karcie

FORMULARZ/OŚWIADCZENIE (plik PDF) otwiera się w nowej karcie

 

Громадянин України, який законно в'їхав на територію Польща безпосередньо з території України в період з 24 лютого 2022 року по дату, визначену розпорядженням Ради Міністрів, виданим на підставі ст. 2 пункт 4 спеціального акту, заявляє про намір залишитися на території Польща та внесений до реєстру PESEL. (Правомірність перебування громадянина України визначатиметься на підставі реєстрації громадянина України начальником прикордонної застави. Якщо в’їзд громадянина України під час прикордонного контролю не зареєстровано, його перебування на території Польщі буде зареєстрований головнокомандувачем прикордонної охорони.)

ФОРМИ ДОПОМОГИ

Одноразова грошова допомога у розмірі 300 злотих на особу

Допомога надається відповідно до ст. 31 Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави (спеціальні акти)

(Призначення допомоги: на утримання, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла)

Заява про виплату допомоги подається до комунального центру соціального захисту населення

- комуна, компетентна за місцем проживання заявника.

Шаблон заявки додається до інформації.

Заява подається уповноваженою особою, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично опікується дитиною.

Громадянам України можуть надаватись грошові та негрошові виплати:

1) харчування дітей та підлітків, що надається ненадовго, на строк не більше 2 місяців (відповідно до частини 1 частини 5 статті 48б Закону про соціальну допомогу)

2) харчування, продукти харчування або цільова надбавка на харчування у разі відсутності у особи харчування (згідно зі статтею 39 або статтею 48b (2) або 4

3) періодична надбавка,

4) послуги догляду,

5) соціальна робота,

6) консультація спеціаліста,

7) кризове втручання.

Допомога надається на умовах та відповідно до Закону про соціальну допомогу від 12 березня 2004 року з деякими змінами. Склад і доходи сім'ї визначаються відповідно до принципів, визначених Законом про соціальну допомогу. Якщо громадянин України отримує дохід в іноземній валюті, розмір цього доходу визначається за середнім курсом Національного банку Польщі на дату прийняття адміністративного рішення про соціальну допомогу.

Громадянин України, який звертається за допомогою, подає декларацію про особистий, сімейний, доходний та майновий стан, яка входить до 1-ї форми права на надання допомоги (шаблон форми додається до інформації).

Процедура не передбачає проведення сімейної екологічної бесіди, за винятком випадків, коли є сумніви щодо змісту декларації громадянина України.

З огляду на нове положення про обмежений термін перебування громадян України в Польщі, соціальна допомога буде тимчасова, короткострокова (наприклад, один-два місяці), яка допоможе подолати складні життєві ситуації та забезпечити найневідкладніші витрати на проживання: люди похилого віку, люди з обмеженими можливостями, матері з маленькими дітьми.

ДОПОМОГА З ОПЕРАТИВНОЇ ПРОГРАМИ ПРОДОВОЛЬНА ДОПОМОГА

Допомога у вигляді продовольчих посилок надається на підставі декларації про доходи, поданої нужденною особою, на підставі якої GOPS м. Радзанів має право на цю форму допомоги.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość