Wniosek o nadanie numer PESEL obywatelom Ukrainy - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Przed zgłoszeniem się o nadanie PESEL prosimy o wcześniejszy kontakt z Urzędem Gminy, pod numerem telefonu: 24 369 50 19 lub 24 369 50 18.

Wniosek należy złożyć nie później niż 60 dni od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W najbliższą środę, 16 marca 2022 r. rozpocznie się rejestracja obywateli Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r.

Obywatel Ukrainy, aby uzyskać numer PESEL składa osobiście wniosek w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym przez wnioskodawcę albo przez pracownika tego organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.

Do wniosku będzie konieczne dołączenie fotografii oraz pobranie odcisków palców, z wyjątkiem dzieci do lat 12.

Dodatkowo we wniosku należy podać numer telefonu komórkowego, a także adres poczty elektronicznej, gdyż wraz z nadaniem numeru PESEL obywatele Ukrainy będą mogli uzyskać profil zaufany.

Organ gminy potwierdza tożsamość na podstawie dokumentu podróży, Karty Polaka lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia, również dokumentu potwierdzającego urodzenie.

Potwierdzenie tożsamości może nastąpić na podstawie dokumentu unieważnionego, jeżeli umożliwia on ustalenie tożsamości osoby.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o nadanie numeru PESEL wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

WNIOSEK (plik PDF) otwiera się w nowej karcie

 

Заява про надання номера PESEL громадянам України

 

Перш ніж подавати заявку на номер PESEL, будь ласка, заздалегідь зв’яжіться з Комунальним управлінням за телефоном 24 369 50 19 або 24 369 50 18.

Заява подається не пізніше 60 днів з дня в’їзду на територію Польща.

У наступну середу, 16 березня 2022 року, розпочнеться реєстрація громадян України, які легально в’їхали на територію Польща у період з 24 лютого 2022 року та заявили про намір залишитися на території Польщі, залишайтеся на цій території вважається законним протягом 18 місяців з 24 лютого 2022 року.

Громадянин України для отримання номера PESEL подає заяву особисто за місцезнаходженням органу комунальної власності в письмовій формі з розбірливим власноручним підписом, заповненою заявником або працівником цього органу на підставі ст. дані, надані заявником.

До заяви необхідно буде додати фотографію та зняти відбитки пальців, крім дітей до 12 років.

Додатково в додатку має бути номер мобільного телефону та адреса електронної пошти, оскільки разом із присвоєнням номера PESEL громадяни України зможуть отримати довірений профіль.

Гміна підтверджує особу на підставі проїзного документа, карти поляка або іншого документа з фотографією, що дозволяє ідентифікувати особу, а для осіб віком до 18 років також документа, що підтверджує народження.

Підтвердження особи може відбуватися на підставі визнаного недійсним документа, якщо він дає змогу ідентифікувати особу.

Від імені недієздатної або обмежено дієздатної особи, яка претендує на отримання номера PESEL, заява подається одним із батьків, опікуном, працівником пробації, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично опікується дитиною.

Заява (plik PDF) otwiera się w nowej karcie

 

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość