Informacje z XXXVI sesji rady gminy - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Ostatnie posiedzenie rady gminy Radzanowo w tym roku. W zaplanowanym porządku obrad najważniejszy punkt dotyczył oczywiście zagadnień finansowych tj. uchwalenia budżetu na rok 2022 r. Projekt uchwały budżetowej na przyszły rok zakłada dochody w wysokości 36 135 249, 86 zł, a wydatki na poziomie 42 028 245,06 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5 892 995,20 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz wolnych środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Rada Gminy Radzanowo jednogłośnie przyjęła budżet. W tym miejscu wójt gminy Piotr Jakubowski podziękował pani Skarbnik Marioli Lorenc, pracownikom, radnym oraz swoim poprzednikom za wkład pracy podczas przygotowania dokumentu.

Niezmiennie największe wydatki dotyczą usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych, transportem zbiorowym, oświetleniem, funkcjonowaniem systemu wodno-kanalizacyjnego, dopłatą do subwencji oświatowej oraz programów pomocy społecznej.

Wśród priorytetów inwestycyjnych na przyszły rok znalazły się: rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rogozinie, rozbudowa sieci kanalizacyjnej, dalsza budowa i przebudowa dróg na terenie gminy. Część środków w kwocie ponad 634 tys. zł zostanie przeznaczona na realizację zadań związanych z funduszem sołeckim.

Pierwotny porządek obrad rozszerzono o uchwałę regulującą wynagrodzenie wójta w oparciu o zmienione przepisy ustawowe. Radni, przychylając się do wniosku samego wójta, ustalili, iż będzie to uposażenie naliczane według stawek minimalnych.

Radni dostosowali także plan wydatków i dochodów budżetowych roku 2021 do realnie poniesionych i osiągniętych wartości; zatwierdzili katalog wydatków niewygasających z upływem roku 2021; przyjęli Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 oraz wyrazili zgodę na przystąpienie a do porozumienia samorządowego dotyczącego opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności dla Płocka i Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Procedowano również aktualizację listy zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2022-2033.

Podczas sesji dokonano również podsumowania zadań w ramach tegorocznego fundusz sołeckiego.

Sesja rady gminy zakończyła się wzajemnym złożeniem życzeń noworocznych.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość