„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

INFORMACJA (plik PDF) otwiera się w nowej karcie

Szanowni Państwo,

od 2016 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”, w którego skład wchodzą gminy: Bodzanów, Bulkowo, Mała Wieś, Radzanowo i Wyszogród z terenu powiatu płockiego oraz Brochów i Młodzieszyn z terenu powiatu sochaczewskiego, realizuje Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2016 – 2022, wspierając działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i samorządów. Głównym źródłem pochodzenia środków finansowych jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016 - 2022, a budżet jakim dysponowało LGD, to kwota 6 600 000,00 zł.
 
Do dnia dzisiejszego rozdysponowano 6 330 522,44 zł. Z pieniędzy tych skorzystali przede wszystkim przedsiębiorcy (3 530 068,68 zł), samorządy (2 102 221,76 zł), parafie oraz organizacje pozarządowe, w tym OSP czy Stowarzyszenia (698 232,00 zł).
Sfinansowano inicjatywy, przedsięwzięcia i inwestycje z następujących działań:
- aktywizacji, integracji i wzmacniania wykorzystania kapitału społecznego subregionu poprzez pobudzanie oddolnych inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej, integracji mieszkańców obszaru poprzez wzmocnienie więzi społecznych w oparciu o lokalne dziedzictwo i tradycje oraz wsparcia rozwoju społeczno – gospodarczego poprzez rozwój i promocję produktów i usług lokalnych;
- rozwoju przedsiębiorczości i podejmowania działalności gospodarczej na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy odpowiadających specyfice lokalnej gospodarki oraz aktywizacji zawodowej mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości;
- poprawę jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych poprzez zachowanie lokalnego dziedzictwa oraz poprawę stanu infrastruktury publicznej, turystycznej i społecznej.
 
W związku z procedowaną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach której planowane jest zwiększenie budżetu działania LEADER, Zarząd Województwa Mazowieckiego dokonał oceny propozycji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” w zakresie ubiegania się o dodatkowe środki finansowe w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i zaakceptował zmiany w LSR, o które wnioskowała LGD. Wstępnie ustalona wartość środków o jaką zostanie podwyższony budżet LSR w ramach 19.2 wynosi 456 000,00 euro czyli 2 056 560,00 zł.
 
Zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w bezpośredni sposób powiązane jest z planowanymi dodatkowymi wskaźnikami lub zwiększoną
wartością wskaźników obecnych, których osiągnięcie umożliwią zaplanowane na pierwsze półrocze 2022 roku nabory wniosków z następujących przedsięwzięć:
- Premie na założenie działalności gospodarczej - konkurs;
- Tworzenie, rozwijanie i doposażenie miejsc / obiektów mających na celu upowszechnianie i ochronę lokalnego dziedzictwa obszaru - konkurs;
- Tworzenie, modernizacja, remont lub przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – konkurs;
- Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych – konkurs;
Szczegółowe informacje dotyczące naborów wniosków tj.: zakres operacji, formy i warunki udzielenia wsparcia, kwoty dofinansowania, kryteria wyboru operacji oraz dokumentacja
konkursowa, znajdują się na stronie www.razem-dla-rozwoju.pl  otwiera się w nowej karcie – Operacje realizowane indywidualnie oraz w zakładce Aktualności.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość