Wnioski o dotacje na strategiczne inwestycje - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

W związku z wygaśnięciem mandatu wójta gminy Radzanowo Pana Sylwestra Ziemkiewicza, którego radni powiatu wybrali 22 września br. na starostę płockiego, skarbnik gminy Radzanowo Mariola Lorenc podczas XXX sesji rady gminy Radzanowo przedłożyła obszerną informację o stanie finansów gminy i wykonaniu budżetu na dzień 30.09.2021 r. Oto szczegółowe dane:

 • plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 42 915 517,80 zł i został wykonany w 76%;
 • plany wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 45 576 185,29 z i został wykonany w 62%;
 • wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 2 660 667,49 zł;
 • spłaty rat kapitałowych z tytułu pożyczek, kredytów i wykupu obligacji komunalnych zostały zaplanowane w wysokości 547 105,80 zł;
 • planowane zadłużenie gminy na koniec roku wyniesie 6 329 224,20 zł, co stanowi 14,75% planowanych dochodów ogółem; gmina przez cały czas zachowuje płynność finansową; w ewidencji księgowej budżetu nie występują zobowiązania wymagalne;
 • stan konta budżetu gminy wynosi 6 564 178,45 zł (stan na 29.09.2021 r.)
 • w roku bieżącym na inwestycje, w tym zadania realizowane na zasadach funduszu sołeckiego, została przeznaczona w budżecie kwota 5 686 122,60 zł; do chwili obecnej zostały one zakończone w 9 %;
 • zadania zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego, który w tym roku wynosi 589 295,08 zł, zostały zrealizowane w 61%;
 • rozliczenie wszystkich inwestycji budżetu następuje w IV kwartale, niektóre roboty są jeszcze w toku realizacji, ale wykonywane są zgodnie z przyjętymi harmonogramami i nie istnieje zagrożenie, by plan inwestycji nie został wykonany;
 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie wydała pozytywną opinię o przedłożonej przez wójta Sylwestra Ziemkiewicza informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2021 r.;

Powyższe dane finansowe uwzględniają zmiany budżetowe wprowadzone uchwałami podjętymi podczas XXX sesji i jednoznacznie potwierdzają, że Gmina Radzanowo spełnia wszystkie istotne wskaźniki finansowe, stanowiące o naszej wiarygodności i wypłacalności.

W związku z ogłoszonymi naborami w Programie Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, Wydział Rozwoju i Inwestycji Urzędu Gminy w Radzanowie, jeszcze pod nadzorem wójta Sylwestra Ziemkiewicza, przygotował i złożył aplikacje na finansowanie sześciu zadań inwestycyjnych. W roli bezpośredniego beneficjenta wnioskujemy o pozyskanie 13,41 mln. zł dotacji na:

 • przebudowę ulic w miejscowości Rogozino na długości około 1 km (wartość inwestycji 2,2 mln. zł, w tym 2 090 000 zł dotacja i 110 tys. zł wkład własny);
 • rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy na odcinku 15 km. (wartość inwestycji 9,5 mln. zł, w tym 9 025 000 zł dotacja i 475 tys. zł wkład własny);
 • rozbudowę Zespołu Szkono-Przedszkolnego w Rogozinie (wartość inwestycji 2,7 mln. zł, w tym 2 295 000 zł dotacji i 405 tys. zł wkład własny).

Z kolei w ramach Związku Gmin Regionu Płockiego zgłosiliśmy aplikacje o dofinansowanie 3,64 mln. zł na następujące zadania:

 • przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radzanowo-Dębniki (wartość inwestycji 2,8 mln. zł, w tym 2 660 000 zł dotacja i 140 tys. zł wkład własny);
 • termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Radzanowie wraz z montażem OZE (wartość inwestycji 900 tys. zł, w tym 810 tys. zł dotacja i 90 000 zł wkład własny);
 • zakup busa niskoemisyjnego (wartość inwestycji 200 tys. zł, w tym 170 tys. zł dotacja i 30 tys. zł wkład własny)

Suma wnioskowanych łącznie dotacji sięga więc kwoty 17,1 mln. zł; jest to imponująca wartość patrząc, że budżet roczny naszej gminy w wysokości 43 mln. zł, który obejmuje około 13 mln. zł dotacji na zadania zlecone i około 1,2 mln zł pozostałych dotacji. Przy kwocie 29 mln. zł własnych środków budżetowych możliwość pozyskania aż 17 mln zł dotacji zewnętrznych może przełożyć się na skokowy rozwój Gminy Radzanowo. Inwestycje zgłoszone do finansowania, wytypowane przez wójta Sylwestra Ziemkiewicza, są naszej gminie bardzo potrzebne, gdyż zdecydują o rozwoju naszego samorządu. To zadania bardzo kosztowne i bez wsparcia środków zewnętrznych Gminy Radzanowo nie będzie stać na ich realizację.

Omówiona sytuacja finansowa wskazuje, że gmina Radzanowo ma ogromny potencjał inwestycyjny. Budżet jest bardzo dobrze przygotowany na przyjęcie i wydatkowanie wnioskowanych dotacji. „Być może jest to jedyna i niepowtarzalna szansa, którą powinniśmy wykorzystać”, podkreśliła na sesji skarbnik gminy Mariola Lorenc.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość