Decyzja o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radzanowo

Uprzejmie informujemy, iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie decyzją z dnia 13.05.2021r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radzanowo. Taryfa wchodzi w życie z dniem 14.06.2021r.

Poniżej przedstawiamy wysokość cen stawek opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących od 14.06.2021r.:

 

  • WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat

(podane są cenami netto)

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

 

W okresie od
1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od
13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od
25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

 
 

1

Grupa W1

Cena wody (zł/m3)

3,07

2,98

2,81

 

Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/2 m-ce)

4,00

4,00

4,00

 

2

Grupa W2

Cena wody (zł/m3)

3,19

3,09

2,92

 

Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/2 m-ce)

4,00

4,00

4,00

 

33.

Grupa W3

Cena wody (zł/m3)

3,27

3,18

3,01

 

Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/6 m-cy)

2,00

2,00

2,00

 

  

  • WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat

(podane są cenami netto)

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

 

W okresie od
1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od
13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od
25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

 
 

1

Grupa K1

Cena ścieków (zł/m3)

8,37

8,44

8,54

 

2

Grupa K2

Cena ścieków (zł/m3)

9,54

9,60

9,72

 
  • TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG

 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono trzy grupy taryfowe odbiorców usług:

Oznaczenie

grupy

Opis taryfowej grupy odbiorców

Grupa W 1

Grupa ta obejmuje gospodarstwa domowe pobierające wodę na cele socjalno -bytowe, rozliczane na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 2-miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa W 2

Grupa ta obejmuje Gminę i jej jednostki budżetowe, jednostki oświaty i kultury, przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną, handlową i usługową pobierających wodę do celów związanych z prowadzoną działalnością i rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 2-miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa W 3

Grupa ta obejmuje Gminę pobierającą wodę na cele p.poż wynikające z art.22 ustawy, rozliczaną na podstawie półrocznych raportów składanych przez OSP.  

 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono dwie grupy taryfowe odbiorców usług:

Oznaczenie

grupy

Opis taryfowej grupy odbiorców

Grupa K 1

Grupa ta obejmuje gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki bytowe do kanalizacji, rozliczanych jako równą ilości wody pobranej na podstawie wskazań wodomierza głównego oraz ustalonej różnicy ilości wody bezpowrotnie zużytej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego zainstalowanego na koszt odbiorcy usług a ilością pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, w 2-miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa K 2

 

Grupa ta obejmuje Gminę i jej jednostki budżetowe, jednostki oświaty i kultury, przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną, handlową i usługową odprowadzające ścieki komunalne związane z prowadzoną działalnością i rozliczanych jako równą ilości wody pobranej na podstawie wskazań wodomierza głównego oraz ustalonej różnicy ilości wody bezpowrotnie zużytej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego zainstalowanego na koszt odbiorcy usług a ilością pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, w 2-miesięcznym okresie rozliczeniowym.

 

W załączeniu skan w/w decyzji

 

DECYZJA  otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość