Sesja rady gminy – wójt z absolutorium - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

19 maja 2021 podczas XXVII sesji rady gminy wójt Sylwester Ziemkiewicz otrzymał, w jedno-myślnym głosowaniu radnych, wotum zaufania za wykonanie budżetu 2020 roku.

Podsumowanie działań Urzędu i jednostek podległych odzwierciedla sporządzany co roku "Raport o stanie Gminy Radzanowo”, opisujący całokształt działalności wójta, w tym realizację polityk, programów i strategii, wprowadzone uchwały rady gminy. W punkcie stanowiącym debatę nad Raportem wójt omówił najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne zrealizowane w roku ubiegłym, m.in.: modernizację gminnych dróg, prace remontowe w stacjach uzdatniania wody, czy zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego. Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Robert Tokarski przedłożył wniosek komisji o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Radzanowo z tytułu wykonania budżetu za 2020 r., a przewodnicząca rady Jolanta Sochacka odczytała treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie opiniującej sprawozdanie z wykonania budżetu 2020 r. W głosowaniu jawnym radni jednomyślnie wykazali aprobatę udzielając tym samym wójtowi absolutorium z tytułu wykonaniu budżetu za rok ubiegły.

Dziękując radnym za to poparcie, wójt Sylwester Ziemkiewicz przyznał, że na ten sukces składa się praca wielu osób działających w strukturach Urzędu Gminy i poszczególnych jednostek, które rzetelnie wykonują swoją codzienną pracę. Szczególne słowa uznania wójt skierował do Marioli Lorenc, skarbnik gminy Radzanowo, dziękując za trud i sumienność w utrzymywaniu stabilności finansów gminnych. Rok ubiegły, w związku z trudną rzeczywistością wynikającą z pandemii Covid-19, wymagał wyjątkowej ostrożności w planowaniu i dbałości w realizacji wydatków każdego samorządu. To właśnie dzięki zaangażowaniu służb finansowych nasza gmina zrealizowała wszystkie zamierzone inwestycje 2020 roku i jednocześnie wygenerowała oszczędności w wydatkach bieżących. Rozpoczęliśmy kolejny rok budżetowy z nadwyżką finansową pozwalającą śmiało sięgać po środki zewnętrzne na inwestycje, a te wpłyną na dalszy rozwój gminy Radzanowo.

Podczas obrad radni przyjęli również jednomyślnie zmiany w uchwale budżetowej roku bieżącego i w wieloletniej prognozie finansowej. Zabezpieczono środki finansowe na kilka kluczowych zadań, m.in. na modernizację ulicy Wiśniowej w Radzanowie, na remont budynku Samorządowego Przedszkola w Radzanowie oraz na rozbudowę Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rogozinie. W przygotowanej prezentacji wójt Sylwester Ziemkiewicz wskazał, iż modernizacja ulicy Wiśniowej w Radzanowie na odcinku długości 270 m. obejmować będzie wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 5 m, obustronnych chodników, zjazdów na posesje oraz kanalizacji deszczowej. Koszt całkowity zadania wyniesie ok. 1,3 mln zł, w tym blisko 1 mln zł sfinansowane zostanie dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z kolei remont budynku radzanowskiego przedszkola za kwotę 120 tys. zł obejmie sale dydaktyczne i łazienki, system ogrzewania oraz renowację elewacji i ogrodzenia. Największa pula środków, bo ponad 1,7 mln zł przeznaczona będzie na rozbudowę Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rogozinie. W związku z narastającym niedoborem lokalowym w tej placówce, przyjęto koncepcję rozbudowy w systemie modułowym, która pozwoli na uruchomienie zajęć dydaktycznych w nowych salach przedszkolnych już od września 2022 roku. Budownictwo w systemie modułowym jest ekonomiczniejsze od tradycyjnego, skraca czas realizacji inwestycji, przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich norm i wymogów związanych z budynkami oświatowymi oraz przepisami bezpieczeństwa.

Podczas sesji radni wysłuchali również obszernej informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy, którą przedstawił Tomasz Peciakowski, kierownik Posterunku Policji w Radzanowie.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość