Informacje z XXVI sesji rady gminy - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Marcowe obrady radnych gminy Radzanowo zdominowały plany inwestycyjne i związane z nimi przesunięcia budżetowe. Podczas zwołanej w dniu wczorajszym sesji gorącą dyskusję wywołał projekt zmian uchwały budżetowej na rok bieżący obejmujący zadania inwestycyjne kluczowe dla rozwoju naszej gminy. W katalogu zaproponowanych zmian wójt Sylwester Ziemkiewicz wprowadził przedsięwzięcia, które w obliczu ogłaszanych programów dotacyjnych będą przedmiotem aplikowania o pozyskanie finasowania zewnętrznego. Znalazły się wśród nich m.in. dalsza budowa kanalizacji w Rogozinie, Stróżewku, Radzanowie i Boryszewie, modernizacja odcinków dróg gminnych w Kosinie (z finansowaniem zewnętrznym z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych), zwiększenie środków na modernizację ulicy Słonecznej w Rogozinie, proekologiczne działania w zakresie wymiany systemu ogrzewania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogozinie oraz w budynku Urzędu Gminy w Radzanowie, przygotowanie do celów ppoż i małej retencji zbiornika wodnego w Ciółkowie, czy prace modernizujące SUW w Juryszewie. Ostatecznie w głosowaniu uchwałę budżetową obecni na sesji radni poparli jednomyślnie.

W bardzo obszernym sprawozdaniu z działalności za okres 26.01-30.03 wójt Sylwester Ziemkiewicz poinformował o ogłoszonych do dnia sesji przetargach m.in. na dostawę 3,3 tys. ton tłucznia dolomitowego przeznaczonego do wbudowania w drogi gminne, na modernizację ulicy Słonecznej w Rogozinie, na modernizację systemu ogrzewania obsługującego kompleks szkolno-przedszkolno-sportowy w Radzanowie, a także na budowę sieci wodociągowej w Radzanowie, Rogozinie, Juryszewie i Brochocinku.

W zakresie zaplanowanych inwestycji Urzędnicy złożyli wnioski o dofinansowanie zadań z funduszy Urzędu Marszałkowskiego, w tym:

- na remonty świetlic wiejskich w Juryszewie, Starym Boryszewie i w Ciółkowie oraz rozbudowę placu zabaw w Woźnikach (Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw z udziałem własnym Gminy pochodzącym z funduszu sołeckiego);

- modernizację boiska w Radzanowie (Instrument Rozwoju Infrastruktury Sportowej z udziałem własnym Gminy pochodzącym z funduszu sołeckiego);

- strażackie stroje bojowe (Instrument Wsparcia OSP);

- zadrzewienie w Rogozinie, Radzanowie i Ciółkowie (Instrument Bioróżnorodności).

Zgodnie z zawartą umową kolejne przedsięwzięcia drogowe objęte zostały pracami projektowymi; dotyczy to ulic Kalinowej i Wiosennej w Rogozinie, ulicy Zielonej w Radzanowie oraz drogi gminnej relacji Szczytno-Chełstowo.

W odniesieniu do aktualnej sytuacji pademii koronawirusa wójt Sylwester Ziemkiewicz poinformował o zasadach trwającej na terenie gminy dystrybucji maseczek przeznaczonych dla Mieszkańców, a także o przyspieszeniu procesu szczepień realizowanych przez NZOZ Medicines (obecnie szczepieniem objęta jest grupa 60+, a tygodniowo szczepi się około 100 osób).

Pod głosowanie radnych poddane zostały również m.in. uchwały zatwierdzające miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla działek w Nowym Boryszewie, w Rogozinie, uchwała wprowadzająca plan pracy komisji rady gminy oraz uchwała określająca szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Radzanowo na lata 2021-2027”.

Radni wysłuchali ponadto sprawozdania z przebiegu 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie gminy Radzanowo przedłożonego przez Magdalenę Kosielińską, szefa gminnego sztabu WOŚP. Zaangażowanie wolontariuszy i wynik finansowy nagrodzili brawami.

Relacja wideo z przebiegu sesji rady gminy Radzanowo dostępna pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=yTVzGkJrgeg otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość