Budżet Gminy Radzanowo na 2021 r. uchwalony jednogłośnie - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Ostatnia sesja rady gminy Radzanowo przed zakończeniem roku kalendarzowego to tradycyjnie czas procedowania uchwały budżetowej na kolejny rok. Projekt zakładający dochody na poziomie blisko 40,5 mln. zł oraz wydatki w wysokości 40,3 mln. zł zyskał jednogłośną akceptację 13 obecnych na sesji radnych.

Jak wyjaśniał wójt Sylwester Ziemkiewicz prace nad konstruowaniem projektu uchwały budżetowej zakładały bardzo ostrożnościowe podejście, przy czym za główny priorytet przyjęto zapewnienie wysokiej jakości usług dedykowanych Mieszkańcom oraz na realizację niezbędnych i pożądanych przez społeczność lokalną inwestycji. W katalogu wydatków 2021 roku znalazły się m.in. system odbioru odpadów komunalnych (2,8 mln. zł), utrzymanie oświetlenia dróg i miejsc publicznych (400 tys. zł), system bieżącego funkcjonowania wodociągów i kanalizacji z dopłatą ze środków własnych na poziomie 400 tys. zł, utrzymanie połączeń autobusowych z dopłatą 900 tys. zł, funkcjonowanie systemu oświaty (11,5 mln zł, w tym 5,5 mln zł ze środków własnych), wsparcie dla gminnych jednostek OSP (100 tys. zł), wsparcie działalności klubów sportowych (70 tys. zł), funkcjonowanie przychodni rehabilitacyjnej (20 tys. zł), czy realizacja szerokiego wachlarza programów społecznych i rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (14 mln zł). Wśród zaplanowanych na przyszły rok inwestycji realizowane będą m.in. przedsięwzięcia funduszu sołeckiego (600 tys. zł), modernizacje i naprawy dróg gminnych oraz gruntowna modernizacja systemu ogrzewania na ekologiczne w budynku szkoły i przedszkola w Radzanowie (500 tys. zł). Zabezpieczone zostały również środki finansowe na sporządzanie dokumentacji projektowej kolejnych zadań inwestycyjnych.

Przedstawiając swoje sprawozdanie z działalności międzysesyjnej wójt Sylwester Ziemkiewicz podkreślił, iż kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju Gminy i poprawy warunków życia Mieszkańców będzie miało opracowanie w 2021 roku Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2027. Dokument ten porządkuje kierunki działań, a przede wszystkim warunkuje pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje w infrastrukturę gminną; bez środków unijnych żaden samorząd nie ma szans na podejmowanie wyzwań rozwojowych, realizację dużych, strategicznych inwestycji, które zadecydują o przyszłości danej gminy. Dziś Gmina Radzanowo jest postrzegana jako bardzo dobry teren do inwestycji komercyjnych oraz osiedlania się nowych mieszkańców (tylko w tym roku wydaliśmy dokumenty warunkujące realizację około 100 kolejnych przedsięwzięć budowlanych). Dlatego wszystkie wysiłki muszą iść w kierunku dbałości o bezpieczeństwo finansów publicznych. W tym miejscu serdeczne podziękowanie dla wszystkich służb finansowych Urzędu i jednostek podległych za skrupulatne i terminowe sporządzanie dokumentacji wójt skierował na ręce Skarbnik Gminy Marioli Lorenc. Projekt budżetu 2021 r. zyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, co również potwierdza wysoką jakość prowadzonych działań księgowych i rozliczeniowych.

Kolejnym punktem było przyjęcie zmian dotyczących dochodów i wydatków w uchwale budżetowej roku bieżącego. Obszernego wyjaśnienia w tej sprawie udzieliła Pani Skarbnik. Ponadto procedowano również uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 i Gminnego Programami Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

Bardzo miłym akcentem obrad było podziękowanie dla p. Elżbiety Michalskiej, sołtys Starego Boryszewa za wielokierunkową działalność wolontarystyczną; wraz z wyrazami wdzięczności i dyplomem za wspieranie Mieszkańców Gminy Radzanowo Pani Michalska otrzymała także nagrodę Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” jako laureatka konkursu „Wolontariat jest dla każdego”.

W ramach wolnych wniosków głos zabrał m.in. radny Krzysztof Czerwiński, który zaprezentował książkę Piotra Gryszpanowicza pt. „Miejsca Pamięci Narodowej – Obrona Płocka 1920”. Na stronicach tej publikacji znajdują się m.in. materiały o nieistniejącym dziś Pomniku Bohaterów Poległych w Walce o Niepodległość Polski w Rogozinie i koncepcji jego odbudowy.

Grudniowa, ostatnia sesja rady gminy była również okazją do złożenia życzeń noworocznych.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość