Zaproszenie na XLI sesję Rady Gminy Radzanowo - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Przewodnicząca Rady Gminy Radzanowo zawiadamia, że zwołuje XLI sesję Rady Gminy Radzanowo na dzień 22 czerwca 2022r. o godz. 12.00 w sali widowiskowej Centrum  Kultury i Sportu w  Radzanowie ul. Szkolna 3.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

4.Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021r.

5.Dyskusja oraz rozpatrzenie projektu uchwały:

  • zmieniającej Uchwałę Rady Gminy Radzanowo nr XXXVI/201/2021 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radzanowo;
  • zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2022 Nr XXXVI/202/2021 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30.12.2021r. ;
  • w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Radzanowo za udział w działaniach i akcjach ratowniczych oraz szkoleniach i ćwiczeniach pożarniczych;
  • w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Radzanowo, gmina Radzanowo;
  • w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek Nr ewid. 5/5, 5/11, 5/12 w miejscowości Rogozino.

6.Debata nad raportem o stanie gminy Radzanowo za 2021rok.

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania.

8.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021r. i sprawozdania finansowego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego:

  • przedstawienie uchwały składu orzekającego RIO w W-wie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Radzanowo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021r., uchwały składu orzekającego RIO w W-wie wyrażającej opinię o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Radzanowo wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Radzanowo za 2021r. oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Radzanowo z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021r;
  • dyskusja oraz rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.
  • udzielenia Wójtowi Gminy Radzanowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

9. Przyjęcie protokołu z obrad sesji w dniu: 24.03.2022r. i 29.04.2022r.

10.Wolne wnioski.

11.Zamknięcie obrad sesji.

                                                                            

Przewodnicząca  Rady Gminy

                                                                                               (-)  Jolanta Anna Sochacka

 

ZAWIADOMIENIE (plik PDF) otwiera sie w nowej karcie

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:


Informujemy, że zgodnie z treścią art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, obrady Rady Gminy Radzanowo są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.radzanowo.pl

Udział w obradach Rady Gminy Radzanowo oznacza akceptację dla utrwalenia swojego wizerunku i głosu.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Wójt Gminy Radzanowo, ul. Płocka 32 , 09-451 Radzanowo, tel: (0-24) 369 50 10.

Kontakt z inspektorem ochrony danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres administratora.

Utrwalone dane, w postaci wizerunku i głosu, będą publicznie dostępne.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Radzanowo.

Dane osobowe przechowywane będą przez czas wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych.

Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych.

 

Transmisja z obrad: https://radzanowo.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość