Zaproszenie na XXVII sesję Rady Gminy Radzanowo - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Przewodniczaca Rady Gminy radzanowo zawiadamia, że  zwołuje  XXVII sesję  Rady Gminy Radzanowo  na  dzień  19 maja 2021r.  o godz. 12.00  w  sali  widowiskowej Centrum  Kultury  i  Sportu w  Radzanowie  ul. Szkolna 3.

Porządek obrad :     

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020r.

5. Dyskusja oraz rozpatrzenie projektu uchwały:

a) zmieniającej uchwałę Rady Gminy Radzanowo nr XXIV/146/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radzanowo;

b) zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2021 nr XXIV/147/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30.12.2020r.;

c) w sprawie rozpatrzenia petycji.

6. Debata nad raportem o stanie gminy Radzanowo za 2020r.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania.

8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020r. i sprawozdania finansowego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego:

a) przedstawienie uchwały składu orzekającego RIO w W-wie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Radzanowo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020r., uchwały składu orzekającego RIO w W-wie wyrażającej opinię o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Radzanowo wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Radzanowo za 2020r. oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Radzanowo z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020r;

b) dyskusja oraz rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.

2) Udzielenia Wójtowi Gminy Radzanowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie sesji.

                                                                                             

                                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                               (-) Jolanta Anna  Sochacka

 

Zawiadomienie (plik PDF)  otwiera sie w nowej karcie

                                                                                   

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość