Zaproszenie na XXI sesję Rady Gminy Radzanowo - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Przewodniczaca Rady Gminy radzanowo zawiadamia, że  zwołuje  XXVI sesję  Rady Gminy Radzanowo  na  dzień  30 marca 2021r.  o godz. 15.00  w  sali  widowiskowej Centrum  Kultury  i  Sportu w  Radzanowie  ul. Szkolna 3.

Porządek obrad :     

 1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie za rok 2020.

4.Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów   Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2020r.

5.Sprawozdanie z działalności Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji za 2020r.

6.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

7.Dyskusja oraz rozpatrzenie projektu uchwały:

  • a) zmieniającej uchwałę Rady Gminy Radzanowo nr XXIV/146/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radzanowo;
  • b) zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2021 nr XXIV/147/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30.12.2020r.;
  • c) w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji  Rady Gminy Radzanowo;
  • d) w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 grudnia 2020r. złożonej w interesie publicznym;
  • e) w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki Nr ewid. 227/1 w miejscowości Nowe Boryszewo;
  • f) w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Rogozino;
  • g) w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki Nr ewid. 227/2 i części działki Nr ewid. 227/1 w miejscowości  Boryszewo Nowe;
  • h) w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu  Strategii Rozwoju Gminy Radzanowo na  lata 2021-2027, w tym  trybu konsultacji, o których mowa w art. 6  ust. 3  ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
  • i) w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli oraz zasad i rozmiaru  zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest  Gmina Radzanowo;
  • j) w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzanowo w 2021 roku".

8. Przyjęcie protokołów  z  XXIII sesji  w dn. 15.12.2020r. , XXIV sesji w dn. 30.12.2020r,  XXV sesji w dn. 26.01.2021r.

9.Wolne wnioski.

10.Zamknięcie sesji.     

Zawiadomienie (plik PDF)  otwiera sie w nowej karcie

                                                                                   

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość