II konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

WÓJT GMINY RADZANOWO OGŁASZA II OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY RADZANOWO W 2020 ROKU

Na podstawie ustawy z dn. 25.06.2010r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1130) oraz uchwały nr XXX/190/2013 Rady Gminy Radzanowo z dn. 06.02.2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Radzanowo (Dz.Urz.Woj.Maz. poz.1983 z 18.02.2013r.) i uchwały nr XXXI/199/2013 Rady Gminy Radzanowo z dn. 21.02.2013r. w sprawie zmian w uchwale nr XXX/190/2013 Rady Gminy Radzanowo z dn. 06.02.2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Radzanowo (Dz.Urz.Woj.Maz. poz.2747 z 28.03.2013r.), Wójt Gminy Radzanowo ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Radzanowo w 2020 roku.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia poprzez udzielenie dotacji.

I. CEL KONKURSU

 Celem publicznym, jaki zamierza osiągnąć Gmina Radzanowo jest:

− osiągnięcie lepszych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;

− poprawa kondycji fizycznej i zdrowotnej mieszkańców poprzez ich uczestnictwo w zajęciach klubów sportowych;

− promocja gminy Radzanowo.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie niżej wymienionego zadania wynosi: 20.000 zł.

Wójt Gminy Radzanowo zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia, w części lub w całości, otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.

II. NAZWA ZADANIA

 Szkolenie oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych z zakresu piłki nożnej, zakup sprzętu sportowego.

 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1) Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:

−ustawy z dn. 25.06.2010r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1130);

−ustawy z dn. 27.08.2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.);

−uchwały nr XXX/190/2013 Rady Gminy Radzanowo z dn. 06.12.2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Radzanowo (Dz.Urz.Woj.Maz.poz.1983 z 18.02.2013r.) oraz uchwały nr XXXI/199/2013 Rady Gminy Radzanowo z dn. 21.02.2013r. w sprawie zmian w uchwale nr XXX/190/2013 Rady Gminy Radzanowo z dn. 06.02.2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Radzanowo (Dz.Urz.Woj.Maz. poz.2747 z 28.03.2013r.).

2) W otwartym konkursie ofert uczestniczyć mogą kluby sportowe o których mowa w art.3 oraz art. 4 ustawy z dn. 25.06.2010r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1130) działąjące na terenie gminy i na rzecz jej mieszkańców, nie działające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu.

3) Warunkiem przyznania dotacji jest wykazanie przez Oferenta w składanej ofercie udziału wkładu własnego lub pochodzącego z innych źródeł, nie mniejszego niż 5% kosztów realizacji zadania.

4) W przypadku, gdy Oferent wcześniej korzystał z dotacji udzielanych przez Wójta Gminy Radzanowo przy przyznawaniu dotacji brane będzie pod uwagę właściwe i terminowe jej rozliczenie.

IV. ZASADY ZGŁASZANIA OFERT

1) Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2) Oferty należy składać pocztą lub osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Radzanowo” do dnia 29.09.2020r. do godz. 1630 w sekretariacie Urzędu Gminy w Radzanowie, ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo. Oferta nadesłana w inny sposób niż wskazany (faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczona na inny adres nie będzie brała udziału w konkursie. Oferty złożone po upływie terminu podanego w warunkach konkursu (niezależnie od daty stempla pocztowego) nie będą brały udziału w konkursie.

3) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

4) Na dane zadanie oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

5) Do oferty należy załączyć następujące dokumenty: oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu KRS, innego rejestru lub ewidencji.

6) Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do niej dokumentacją pozostają w aktach Urzędu Gminy w Radzanowie i bez względu na okoliczności nie będą zwracane oferentowi ani w trakcie procesu przyznawania dotacji, ani po jego zakończeniu.

7) Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na oferencie.

8) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dostarczeniem do Urzędu Gminy w Radzanowie ponosi oferent.

V. PROCEDURA OCENY I WYBORU OFERT

 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

2) Oferty będą analizowane i oceniane przez Komisję Konkursową, powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Radzanowo, zgodnie z regulaminem pracy Komisji.

3) Komisja w trakcie oceny ofert może prosić oferentów o dodatkowe informacje lub dokumenty.

4) Komisja Konkursowa dokonuje oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert, sporządzając pisemny protokół i kwalifikując złożone oferty do otrzymania dotacji oraz określając wysokość dotacji.

5) Komisja Konkursowa przekazuje niezwłocznie celem zatwierdzenia protokół z przebiegu otwartego konkursu ofert wraz z propozycją przyznania dotacji Wójtowi Gminy Radzanowo, który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.

6) O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu. Lista podmiotów, którym przyznano dotacje zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Gminy w Radzanowie.

7) Decyzja o odrzuceniu oferty, nie udzieleniu dotacji i wysokości udzielonej dotacji jest ostateczna i nie przewiduje się od niej postępowania odwoławczego.

8) Dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko zadania realizowane na rzecz jej mieszkańców.

9) Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. W przypadku podjęcia decyzji o zredukowaniu wnioskowanej kwoty dotacji, Komisja Konkursowa może wskazać pozycje kosztorysu oferty, na sfinansowanie których przeznacza dotację oraz określić wysokość dofinansowania poszczególnych pozycji. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość przenoszenia kosztów pomiędzy poszczególnymi pozycjami zawartymi w kosztorysie oferty konkursowej do 20%.

10) Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:

− wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy;

− przedstawioną kalkulację kosztów;

− możliwość realizacji zadania przez podmiot;

− dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą;

− wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadanie realizowane w danym konkursie.

11) Dotacja może być przeznaczona na:

− realizację programów szkolenia sportowego;

− zakup niezbędnego sprzętu sportowego;

− pokrycie kosztów organizowania lub/i uczestnictwa w zawodach czy imprezach sportowych;

− pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkoleniowych;

− sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

12) Zastrzega się, aby wszystkie zakupione w ramach zadania koszulki sportowe były opatrzone herbem wraz z nazwą Gminy Radzanowo.

VI. REGULACJE KOŃCOWE

 1) Warunkiem zlecenia przez Urząd Gminy w Radzanowie zadania oraz przekazania środków z budżetu na jego realizację jest zawarcie pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą według przepisów określonych w ustawie o finansach publicznych.

2) Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert musi zakończyć się do dnia 31 grudnia 2020 roku. Szczegółowe terminy i warunki realizacji zadania zostaną każdorazowo określone w odpowiednich umowach.

3) Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić na wzorze sprawozdania stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

4) Wykonanie zleconego zadania oraz sposób wykorzystania przyznanej dotacji każdorazowo nadzoruje Wójt Gminy Radzanowo.

5) Kontrolę finansową wykorzystania dotacji prowadzi Skarbnik Gminy Radzanowo.

6) Wójt Gminy Radzanowo może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność oferenta.

7) W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta z przyczyn opisanych wyżej, Wójt może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę lub na ogłoszenie nowego konkursu.

8) Informacja o konkursie została umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radzanowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Radzanowo.

 

Treść ogłoszenia otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość