ZAPROSZENIE NA III SESJĘ RADY GMINY RADZANOWO - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Przewodnicząca Rady Gminy Radzanowo zawiadamia, że zwołuje III sesję Rady Gminy Radzanowo na dzień 14 czerwca 2024 r. o godz. 11.00 w sali widowiskowej Centrum  Kultury i Sportu w  Radzanowie ul. Szkolna 3.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3.Dyskusja oraz rozpatrzenie projektu uchwały:

a) zmieniającej Uchwałę Nr LXI/340/2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20.12.2023r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radzanowo;
b) zmieniającej Uchwałę nr LXI/341/2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20.12.2023r. w sprawie Budżetu Gminy Radzanowo na rok 2024;

4. Debata nad raportem o stanie gminy Radzanowo za 2023 rok.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania.

6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023r. i sprawozdania finansowego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego:

a) przedstawienie uchwały składu orzekającego RIO w W-wie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Radzanowo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023r., uchwały składu orzekającego RIO w W-wie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radzanowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Radzanowo z tytułu wykonania budżetu 2023r. oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Radzanowo z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023r;

b) dyskusja oraz rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok.

- udzielenia Wójtowi Gminy Radzanowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie sesji.

                                                                                               Przewodnicząca  Rady Gminy

                                                                                               (-)  Jolanta Anna Sochacka

 

ZAWIADOMIENIE

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:


Informujemy, że zgodnie z treścią art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, obrady Rady Gminy Radzanowo są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.radzanowo.pl

Udział w obradach Rady Gminy Radzanowo oznacza akceptację dla utrwalenia swojego wizerunku i głosu.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Wójt Gminy Radzanowo, ul. Płocka 32 , 09-451 Radzanowo, tel: (0-24) 369 50 10.

Kontakt z inspektorem ochrony danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres administratora.

Utrwalone dane, w postaci wizerunku i głosu, będą publicznie dostępne.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Radzanowo.

Dane osobowe przechowywane będą przez czas wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych.

Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych.

Transmisja z obrad: https://radzanowo.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady 

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość