Profesjonalny monitoring
poprzednim miesiącu lipiec 2020 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 27 1 2 3 4 5
week 28 6 7 8 9 10 11 12
week 29 13 14 15 16 17 18 19
week 30 20 21 22 23 24 25 26
week 31 27 28 29 30 31
domofony


Informacje z XVI sesji rady gminy

Pierwsze w nowym roku obrady rady gminy nie należały do łatwych. Na nadzwyczajnej sesji zwołanej 4 lutego podjęto pakiet uchwał związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.  Dostosowanie obowiązujących do tej pory uchwał zobligowane było nowelizacją ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wymusiła na samorządach aktualizację prawa lokalnego w ciągu 12 miesięcy.

W pierwszej kolejności radni wyrazili swoje zaniepokojenie piętrzącymi się problemami w zakresie funkcjonowania całego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. „Rosnące koszty odbioru i utylizacji odpadów komunalnych przekładają się na wzrost stawek, które ponosić muszą mieszkańcy. Bezpośredni wpływ na zaistniałą sytuację ma między innymi brak konkurencyjności wśród firm zajmujących się wywozem odpadów oraz niewystarczająca liczba Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, a także wysokie opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszone przez firmy, w tym za składowanie i magazynowanie odpadów. Rosnące ceny sprawiają, że mieszkańcy często nie są w stanie udźwignąć ciężaru ponoszenia opłat i nie podają pełnych danych w deklaracjach o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Doprowadza to do sytuacji, w której drastycznie spada liczba osób zgłoszonych do odbioru odpadów, natomiast odpadów z roku na rok przybywa i jest ich coraz więcej. Im mniejsza liczba osób zadeklarowanych tym, przy wzrastającej ilości odpadów, większa opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Brak narzędzi w przepisach prawnych umożliwiających weryfikację danych zawartych w deklaracjach sprawia, że system zaczyna działać błędnie, mieszkańcy podający rzetelne dane płacą za tych, którzy informacji nie podają.”
To stanowisko w formie pisemnego apelu wraz z postulatami zostanie przesłane do m.in.: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Senatu oraz Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Posłów i Senatorów Ziemi Płockiej, Ministra Klimatu, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wojewody Mazowieckiego.
W dalszej części radni przyjęli uchwałę w sprawie określenia nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Złożenie nowego formularza przez wszystkich mieszkańców jest obowiązkowe i zaplanowane w Urzędzie Gminy od dnia 02 marca. Deklaracja stanowić będzie podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku występowania zaległości.
Następnie radni określili stawkę za odpady, która z dniem 01 marca wynosić będzie 26 zł od osoby za odpady zbierane selektywnie oraz 52 zł od osoby za odpady zmieszane. Preferencyjną wysokość opłaty ponosić będą mieszkańcy posiadający przydomowe kompostowniki na bioodpady; dla nich stawka wyniesie 25 zł od osoby. Ta znacząca podwyżka opłat wynika z rosnących kosztów odbioru odpadów komunalnych z terenu naszej gminy. Zakończone postępowanie przetargowe dobitnie pokazuje, że wyłoniony w postępowaniu oferent zaproponował warunki finansowe zwiększające dotychczasowe koszty roczne o 45%, co kwotowo stanowi ponad 2 mln zł złotych. Na ten wzrost stawek rynkowych składa się wiele czynników: od wzrostu płaty minimalnej, wzrostu cen paliwa i rosnącej opłaty za umieszczanie odpadów na składowiskach, przez brak rynków zbytu dla surowców wtórnych i wzrost opłat za pojemniki i worki, po coroczne podwyżki cen za przyjmowanie odpadów przez Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
Ujednolicenie systemu segregacji odpadów komunalnych (JSSO) tj. wprowadzenie na terenie całej Polski 5-frakcyjnego sposobu segregacji w ujednoliconych kolorach worków poza względami finansowymi generuje również wiele kontrowersji organizacyjnych. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów i Regionalnych Izb Obrachunkowych system finansowania zbiórki odpadów z terenu gmin powinien być systemem samobilansującym się. Zatem opłaty wnoszone przez mieszkańców muszą pokrywać nie tylko koszty samego odbioru śmieci z prywatnych posesji, ale również koszty działania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woźnikach, w tym odbioru odpadów tam zgromadzonych. Wdrażane przepisy wymagały na przykład, by PSZOK w Woźnikach wyposażyć m.in. w instalację monitoringu, niezbędne kontenery, czy urządzenia pozwalające na pomiar tonażu oddawanych odpadów.
W obliczu rosnących kosztów bieżących wójt Gminy Radzanowo podjął szereg działań monitorujących finanse gminy; zidentyfikowano kilka obszarów w wydatkach wszystkich jednostek, które po skonsolidowaniu pozwalają na uzyskanie oszczędności; przykładem jest zakup opału i materiałów eksploatacyjnych (m.in. środków czystości i materiałów biurowych), na dostawę których Urząd ogłosił wspólne postępowania przetargowe. Rozstrzygnięcie dwóch takich postępowań wykazało oszczędności w kwocie 40 tys. zł. W sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej wójt Sylwester Ziemkiewicz poinformował ponadto, iż prowadzone są uzgodnienia w sprawie prac audytorskich w sferze gminnego systemu finansowania oświaty; o sposobie i terminie przeprowadzenia takiego audytu Urząd będzie informował na bieżąco.
Podczas XVI sesji uchwalono także „Regulamin udostępniania świetlic wiejskich z terenu Gminy Radzanowo”, którego celem jest ujednolicenie zasad udostępniania mienia gminnego.
 
 
 

Radzanowo  

Urząd Gminy Radzanowo

ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo
Zobacz na mapie  

Link do strony miejscowości: 
Rogozino.eu
 

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
e-PUAP: /e6x093ghd2/skrytka
tel.  (24) 369 50 10
fax. (24) 369 50 11
 
Wszystkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Radzanowo Projekt i wykonanie: HEDEA.pl